wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2014-01-03
CPV: 77.31.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Tereny zielone / zieleń
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KRAKÓW, małopolskie
Przedmiot:

Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014 -2016 z podziałem na obszary I - IV. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części (obszary) tj:
- Obszar I obejmuje Dzielnice od I- III Miasta Krakowa.
- Obszar II obejmuje Dzielnice od IV- VII Miasta Krakowa.
- Obszar III obejmuje Dzielnice od VIII- XIII Miasta Krakowa.
- Obszar IV obejmuje Dzielnice od XIV- XVIII Miasta Krakowa.
Dokładana charakterystyka każdego obszaru określona jest w załącznikach do niniejszej SIWZ. Po przetargu zostaną zawarte 4 umowy.
b) Zakres prac obejmuje m.in.:
- utrzymanie zieleni niskiej,
- utrzymanie małej architektury,
- utrzymanie czystości,
- letnie i zimowe utrzymanie ciągów pieszych,
- pielęgnacja, usuwanie, przesadzanie drzew i krzewów,
- zakup i sadzenie drzew.
Zamawiający zastrzega sobie, iż baza oferenta zlokalizowana musi być na terenie Krakowa lub w...
Uwagi:

Polska-Kraków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2013/S 224-390276
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Miłosz Świda Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
31-586 Kraków
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Kraków.
Kod NUTS
PL213
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014 -2016 z podziałem na obszary I - IV. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części (obszary) tj:
; Obszar I obejmuje Dzielnice od I- III Miasta Krakowa.
; Obszar II obejmuje Dzielnice od IV- VII Miasta Krakowa.
; Obszar III obejmuje Dzielnice od VIII- XIII Miasta Krakowa.
; Obszar IV obejmuje Dzielnice od XIV- XVIII Miasta Krakowa.
Dokładana charakterystyka każdego obszaru określona jest w załącznikach do niniejszej SIWZ. Po przetargu zostaną zawarte 4 umowy.
b) Zakres prac obejmuje m.in.:
; utrzymanie zieleni niskiej,
; utrzymanie małej architektury,
; utrzymanie czystości,
; letnie i zimowe utrzymanie ciągów pieszych,
; pielęgnacja, usuwanie, przesadzanie drzew i krzewów,
; zakup i sadzenie drzew.
Zamawiający zastrzega sobie, iż baza oferenta zlokalizowana musi być na terenie Krakowa lub w odległości do 10 km od granic Miasta Krakowa.
Podana przez zamawiającego szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje go do zlecania Wykonawcy wykonania podanych ilości.
c) Wymagany okres gwarancji: w przypadku prac związanych z rek[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
d) Zakres prac określony jest w załączniku nr 5 do SWIZ (odrębnie dla każdego obszaru), inwentaryzacja stanowi załącznik nr 6 do SWIZ (odrębnie dla każdego obszaru), standaryzacja zieleni określona jest w załączniku nr 7 do SWIZ (odrębnie dla każdego obszaru), rodzaje prac określono w załączniku nr 8 do SWIZ (odrębnie dla każdego obszaru), urządzenia małej architektury - rysunki (odrębnie dla każdego obszaru) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ (odrębnie dla każdego obszaru), wykaz narzędzi i urządzeń stanowi załącznik nr 10 do SWIZ (odrębnie dla każdego obszaru).
e) W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu oceny i porównania złożonych ofert zobowiązany jest podać jedną stawkę podatku VAT, która nadaje zamówieniu zasadniczy i podstawowy charakter. Oferty nieporównywalne będą odrzucone zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wykonawca odpowiada za naliczenie właściwej stawki podatku VAT. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w zależności jakie rodzaje prac wykonuje.
f) Wykonawca zobowiązany jest tak skalk[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
g) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty należy zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).
2. Termin wykonania zamówienia: planowany początek prac: 1.2.2014 r., zakończenie prac nastąpi 30.11.2016 roku.
3. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa wybrane obszary.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77310000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 200 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.11.2016
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV. Obszar 1
1)
Krótki opis
Obszar I obejmuje Dzielnice od IIII Miasta Krakowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.11.2016
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV. Obszar 2
1)
Krótki opis
Obszar II obejmuje Dzielnice od IVVII Miasta Krakowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.11.2016
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary IIV. Obszar 3
1)
Krótki opis
Obszar III obejmuje Dzielnice od VIIIXIII Miasta Krakowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.11.2016
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Utrzymanie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków w latach 20142016 z podziałem na obszary I IV. Obszar 4
1)
Krótki opis
Obszar IV obejmuje Dzielnice od XIVXVIII Miasta Krakowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77310000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 30.11.2016
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:
obszar 1 120 000,00 PLN;
obszar...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.