wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania maszyn i urządzeń przeróbczych O/ZWR do minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2010-12-10
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt inny
Górnictwo / sprzęt, maszyny górnicze
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: POLKOWICE, dolnośląskie
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania maszyn i urządzeń przeróbczych O/ZWR do minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania.
Numer postępowania: JGZW/TI/000113/10,
Opis zamówienia: 1.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)wykonanie oceny istniejącego stanu maszyn i urządzeń pod kątem spełnienia minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń...
Uwagi:

Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 45 dni
Warunki udziału w postępowaniu 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d)nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie par.12 pkt 1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
2.Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak w zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.