wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/1109, pozycja 236955
Data składania ofert: 2012-11-20
CPV: 71.00.00.00, 71.20.00.00, 71.22.00.00, 71.24.20.00, 71.25.00.00, 71.31.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / nadzór, kosztorys
Projektowanie / projekt budowlany
Projektowanie / projekt termomodernizacyjny
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CIECHANÓW, mazowieckie
Przedmiot:

WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

Usytuowanie obiektów - działka nr 333/1 i nr 333/2 obręb Śródmieście, 06-400 Ciechanowie [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

Informacje o obiektach:
1. Budynek po byłym ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- rok budowy byłego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- powierzchnia zabudowy: 386,00 m2 , w tym 15,00 m2 część dobudowana
- powierzchnia użytkowa 885,23m2 , w tym część dobudowana 13,50 m2
- budynek o konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej
- Ilość kondygnacji - były ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- fundamenty - betonowo-ceglane,
- ściany - konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej,
- stropy - ceramiczne - nad piwnicą łukowe oraz drewniane,
- schody - wejściowe betonowe, wylewane, wewnętrzne drewniane,
- konstrukcja dachu - drewniana,
- pokrycie dachu -papa asfaltowa,
- obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej,
- rynny, rynny spustowe - z blachy ocynkowanej,
- posadzki - częściowo betonowe okładane płytkami gresu i częściowo terakoty, pozostałe drewniane z desek oraz z klepki drewnianej,
- tynki - wewnętrzne tradycyjne zatarte na gładko kat. III, malowane farbami wapiennymi, w części okładane boazerią oraz panelami ściennymi w przybudówce, w sanitariatach okładane płytkami glazury,
- stolarka okienna - drewniana skrzynkowa,
- stolarka drzwiowa - drzwi drewniane oraz płycinowe,
- centralne ogrzewanie - zasilane z kotłowni własnej zlokalizowanej w piwnicach budynku - piec zasilany paliwem stałym, system ogrzewania grzejnikowego - grzejniki żeliwne oraz rurowe, część dobudowana - ogrzewana za pomocą przenośnych piecy elektrycznych,
- instalacje -elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Budynek garażu sześciosegmentowego usytuowany na działce nr 333/1:
- rok budowy - 1980 r.
- powierzchnia zabudowy - 126 m2,
- powierzchnia użytkowa 108 m2,
- fundamenty - betonowe wylewane,
- ściany - konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej,
- konstrukcja dachu - drewniana, jednospadowa,
- pokrycie dachu -papa asfaltowa,
- obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej,
- rynny, rynny spustowe - z blachy ocynkowanej,
- posadzki - betonowe, wylewane,
- stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, dwuskrzydłowe,

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji budowlanej dot. przedmiotowych obiektów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektu
1. Inwentaryzacja budynku byłego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Inwentaryzacja budynku winna zawierać:
-opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchnie,
- opis materiałów budowlanych, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku,
- rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, chodnikami, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową itp.,
- zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych jak i podziemnych , z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100
-rzut dachu z w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami...
Uwagi:

Ciechanów: WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Numer ogłoszenia: 236955 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU BYŁEGO HOTELU POLONIA W CIECHANOWIE ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Usytuowanie obiektów - działka nr 333/1 i nr 333/2 obręb Śródmieście, 06-400 Ciechanowie [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Informacje o obiektach:
1.Budynek po byłym ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- rok budowy byłego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- powierzchnia zabudowy: 386,00 m2 , w tym 15,00 m2 część dobudowana
- powierzchnia użytkowa 885,23m2 , w tym część dobudowana 13,50 m2
- budynek o konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej
- Ilość kondygnacji - były ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- fundamenty - betonowo-ceglane,
- ściany - konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej,
- stropy - ceramiczne - nad piwnicą łukowe oraz drewniane,
- schody - wejściowe betonowe, wylewane, wewnętrzne drewniane,
- konstrukcja dachu - drewniana,
- pokrycie dachu -papa asfaltowa,
- obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej,
- rynny, rynny spustowe - z blachy ocynkowanej,
- posadzki - częściowo betonowe okładane płytkami gresu i częściowo terakoty, pozostałe drewniane z desek oraz z klepki drewnianej,
- tynki - wewnętrzne tradycyjne zatarte na gładko kat. III, malowane farbami wapiennymi, w części okładane boazerią oraz panelami ściennymi w przybudówce, w sanitariatach okładane płytkami glazury,
- stolarka okienna - drewniana skrzynkowa,
- stolarka drzwiowa - drzwi drewniane oraz płycinowe,
- centralne ogrzewanie - zasilane z kotłowni własnej zlokalizowanej w piwnicach budynku - piec zasilany paliwem stałym, system ogrzewania grzejnikowego - grzejniki żeliwne oraz rurowe, część dobudowana - ogrzewana za pomocą przenośnych piecy elektrycznych,
- instalacje -elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Budynek garażu sześciosegmentowego usytuowany na działce nr 333/1:
- rok budowy - 1980 r.
- powierzchnia zabudowy - 126 m2,
- powierzchnia użytkowa 108 m2,
- fundamenty - betonowe wylewane,
- ściany - konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej,
- konstrukcja dachu - drewniana, jednospadowa,
- pokrycie dachu -papa asfaltowa,
- obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej,
- rynny, rynny spustowe - z blachy ocynkowanej,
- posadzki - betonowe, wylewane,
- stolarka drzwiowa - drzwi drewniane, dwuskrzydłowe,
Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji budowlanej dot. przedmiotowych obiektów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektu
1. Inwentaryzacja budynku byłego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Inwentaryzacja budynku winna zawierać:
-opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchnie,
- opis materiałów budowlanych, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku,
- rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, chodnikami, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową itp.,
- zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych jak i podziemnych , z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100
-rzut dachu z w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia
- przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów ( rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, poziomu terenu itp.)
- elewacji budynku
- media - punkty gniazd elektrycznych, instalacje wodnokanalizacyjną, gazową centralnego ogrzewania.
- zdjęcia dokumentacyjne elewacji.
Opracowanie winno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Inwentaryzację należy sporządzić w wersji papierowej - w 6 egz.(dla każdej branży oddzielnie) i w wersji elektronicznej - płyta CV (dla każdej branży oddzielnie).
2. Ekspertyza techniczna budynku byłego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Ekspertyza techniczna winna zawierać :
- opis stanu elementów konstrukcyjnych budynku, ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
- dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan faktyczny obiektu.
- wnioski z jednoznacznym orzeczeniem technicznym.
Ekspertyzę należy sporządzić w wersji papierowej - w 6 egz.(dla każdej branży oddzielnie) i w wersji elektronicznej - płyta CV (dla każdej branży oddzielnie
II. Opracowanie projektu rozbiórki przybudówki i kompleksu sześciu garaży przy budynku dawnego ho[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej - w 6 egz.(dla każdego obiektu oddzielnie) i w wersji elektronicznej - płyta CV (dla każdego z obiektów rozbiórkowych oddzielnie).
III. Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych na Przebudowę elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho[Dane widoczne po...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.