wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Wykonanie prac remontowo-budowlanych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-12-03
CPV: 45.00.00.00, 45.21.60.00, 45.21.61.13, 45.31.00.00, 45.31.10.00, 45.33.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty użyteczności publicznej
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: BYDGOSZCZ, kujawsko-pomorskie
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zgodnie z przedłożoną dokumentacją przed każdymi negocjacjami prowadzonymi z wykonawcami, z którymi Zamawiający podpisał umowę ramową, prac remontowo-budowlanych w okresie 4 lat licząc od daty obowiązywania umowy do wartości max. 25 107 800,00 PLN netto.
Prace prowadzone będą w części w czynnych obiektach głównie jednostek służby więziennej przy udziale pracowników tymczasowo osadzonych w jednostkach penitencjarnych, którzy będą zatrudnieni i przeszkoleni...
Uwagi:

PL-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2012/S 203-333547
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica Oddział w Bydgoszczy
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Punkt kontaktowy: Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica Oddział w Bydgoszczy
Osoba do kontaktów: Grażyna Romaniuk
85-131 Bydgoszcz
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-baltica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Wykonanie prac remontowo-budowlanych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 4
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: 4
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 107 800,00 PLN
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zgodnie z przedłożoną dokumentacją przed każdymi negocjacjami prowadzonymi z wykonawcami, z którymi Zamawiający podpisał umowę ramową, prac remontowo-budowlanych w okresie 4 lat licząc od daty obowiązywania umowy do wartości max. 25 107 800,00 PLN netto.
Prace prowadzone będą w części w czynnych obiektach głównie jednostek służby więziennej przy udziale pracowników tymczasowo osadzonych w jednostkach penitencjarnych, którzy będą zatrudnieni i przeszkoleni przez Wykonawcę robót lub będą oddelegowani do pracy przez Zamawiającego na poszczególny etap wykonywanego zadania. Za wszelkie usterki wynikające z realizacji robót i w okresie gwarancji i rękojmi odpowiada bez ograniczeń Wykonawca. W przypadku realizacji robót w funkcjonujących obiektach więziennych, Wykonawca musi brać pod uwagę obostrzenia wynikające ze specyfiki tych obiektów, w szczególności dłuższy niż normatywny czas transportu wewnętrznego, zwiększone kontrole transportu i osobiste, specyfikę pracy w środowisku resocjalizacyjnym, zakaz wnoszenia na teren jednostek [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Roboty wykonywane będą generalnie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, jednak Zamawiający zastrzec może w umowie jednostkowej dostawę własnych materiałów lub wskazać źródło ich odbioru.
Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy realizację przedmiotu umowy.
Przed każdym jednostkowym zleceniem (umową) Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w art. 101 ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r z późn. zm).
Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy, a na zamontowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000
,
45216000
,
45216113
,
45310000
,
45330000
,
45311000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium 150 000,00 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Termin płatności 21 dni.
III.1.3)
Forma prawna, jak musi przyjć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców Pełnomocnik podpisuje dokumenty wskazane w SIWZ.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (Pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).
5. Wypełniając form[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.