wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. -Kańczuga na rzece Mleczka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-04-14
CPV: 45.10.00.00, 45.11.00.00, 45.11.10.00, 45.11.20.00, 45.11.30.00, 45.12.00.00, 45.12.10.00, 45.20.00.00, 45.23.00.00, 45.23.30.00, 45.24.00.00, 45.24.60.00, 71.30.00.00, 71.32.00.00, 71.32.20.00, 71...
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt branży wodno- kanalizacyjnej
Wodno - kanalizacyjna / prace hydrotechniczne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: RZESZÓW, podkarpackie
Przedmiot:

Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. -Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji na podstawie ustawy z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. -Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. -Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji-
b) pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy-
c) usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym-
d) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania opisane w programie funkcjonalno użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in:
- projekt architektoniczno-budowlany 5 egz.,
- projekt zagospodarowania terenu 5 egz.,
- projekt wykonawczy 5 egz.,
- informacja BIOZ- 5 egz.,
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys szczegółowy - 2 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz.,
- operat wodnoprawny - 3 egz.,
- inwentaryzacja drzew i krzewów 3 egz.,
- operat szacunkowy do wykupu gruntów 5 egz.,
- decyzje zezwalające na wycinkę drzew,
- pozwolenie wodno-prawne,
- decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót (o ile zajdzie taka potrzeba),
- decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji,
- decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego.
4. Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje:
1) roboty przygotowawcze, w tym m.in.:
- wycinka drzew i zakrzaczeń,
- zdjęcie humusu,
- roboty pomiarowe,
- przełożenie rowów melioracyjnych-
2) roboty podstawowe w tym m.in.:
- makroniwelacja terenu czaszy zbiornika,
- pionowa przesłona hydroizolacyjna,
- budowa korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej,
- sekcja przelewowo-upustowa z niecką wypadową,
- izolacja bitumiczna elementów żelbetowych,
- izolacja skarpy odwodnej geomembraną PVC-
3) roboty towarzyszące i wykończeniowe, w tym m.in.:
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- zagospodarowanie czaszy zbiornika,
- humusowanie i obsiew mieszankami traw korpusów zapór ziemnych-
4) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Zadaniem projektowanej inwestycji jest ochrona...
Uwagi:

PL-Rzeszów: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2011/S 47-076971
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ CA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kontaktowy: Adres jw.
Do wiadomości: Sprawy techniczne - Stefan Przywara ([Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
35-959 Rzeszów
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ CEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOCI
Inne Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jednostka budżetowa
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc
Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. ;Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub wiadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych gm. Jawornik Polski, miasto i gmina Kańczuga, woj. podkarpackie.
Kod NUTS
PL324
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji na podstawie ustawy z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. ;Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. ;Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji;
b) pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy;
c) usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym;
d) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania opisane w programie funkcjonalno użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in:
; projekt architektoniczno-budowlany 5 egz.,
; projekt zagospodarowania terenu 5 egz.,
; projekt wykonawczy 5 egz.,
; informacja BIOZ- 5 egz.,
; przedmiar robót - 2 egz.,
; kosztorys szczegółowy - 2 egz.,
; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz.,
; operat wodnoprawny - 3 egz.,
; inwentaryzacja drzew i krzewów 3 egz.,
; operat szacunkowy do wykupu gruntów 5 egz.,
; decyzje zezwalające na wycinkę drzew,
; pozwolenie wodno-prawne,
; decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót (o ile zajdzie taka potrzeba),
; decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji,
; decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego.
4. Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje:
1) roboty przygotowawcze, w tym m.in.:
; wycinka drzew i zakrzaczeń,
; zdjęcie humusu,
; roboty pomiarowe,
; przełożenie rowów melioracyjnych;
2) roboty podstawowe w tym m.in.:
; makroniwelacja terenu czaszy zbiornika,
; pionowa przesłona hydroizolacyjna,
; budowa korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej,
; sekcja przelewowo-upustowa z niecką wypadową,
; izolacja bitumiczna elementów żelbetowych,
; izolacja skarpy odwodnej geomembraną PVC;
3) roboty towarzyszące i wykończeniowe, w tym m.in.:
; wykonanie ciągów komunikacyjnych,
; zagospodarowanie czaszy zbiornika,
; humusowanie i obsiew mieszankami traw korpusów zapór ziemnych;
4) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Zadaniem projektowanej inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Mleczki poprzez budowę suchego zbiornika retencyjnego (polderu przepływowego). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych zostały określone w opracowaniu pn: ;Wariantowa koncepcja budowy zbiornika retencyjnego Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka, na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga woj. podkarpackie oraz w Programie funkcjonalno-użytkowym. W poniższych punktach opisano elementy projektowanego zbiornika oraz określono jego szacunkowe parametry.
1) Zbiornik.
Zbiornik przeciwpowodziowy (polder przepływowy), suchy, o objętości ok. 3 090 000 m3, którego zadaniem jest redukcja przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1 % do poziomu 10 %.
2) Zapora czołowa.
Zapora czołowa ziemna o długości ok. 280 m, wysokości maksymalnej ok. 11,0 m. Nachylenie skarpy odwodnej ok. 1:3.5, skarpy odpowietrznej ok. 1:3. Na skarpie odpowietrznej proponuje się wykonanie ławeczki o szerokości 3.0 m, na rzędnej 210.50 m npm. Uszczelnienie zapory geomembraną. Uszczelnienie podłoża pod zaporą - przesłoną pionową.
3) Zapora boczna.
Zapora boczna ziemna o długości ok. 1 720 m, wysokości maksymalnej ok. 6.0 m. Nachylenie skarpy odwodnej ok. 1:2.5, skarpy odpowietrznej ok. 1:2. Na skarpie odpowietrznej proponuje się wykonanie ławeczki o szerokości ok. 3.0 m, na rzędnej 210.50 m npm. Uszczelnienie zapory geomembraną. Uszczelnienie podłoża pod zaporą - przesłoną pionową.
4) Urządzenia przelewowo-upustowe.
Z uwagi na warunek uproszczonej obsługi zbiornika proponuje się wykonanie sekcji przelewowo-upustowej zapory czołowej bez zamknięć. Upust denny, w formie kanału ciśnieniowego, dławiący wysokie przepływy w cieku, o wydatku zależnym od aktualnego poziomu zwierciadła wody w zbiorniku.
Maksymalny wydatek urządzeń upustowych na poziomie wody Q10 % przy maksymalnym piętrzeniu zbiornika. Sekcja przelewowa przeprowadzająca nadwyżkę przepływów ekstremalnych, kiedy stan wody zbiornika osiąga ustalony, maksymalny poziom piętrzenia.
5) Makroniwelacja czaszy zbiornika.
Dla zwiększenia pojemności wyrównawczej zbiornika planuje się wykonanie makroniwelacji czaszy zbiornika, poprzez ścięcie jego wierzchniej warstwy ze spadkiem w kierunku koryta cieku. Dopuszcza się wykorzystanie materiału z makroniwelacji pod budowę zapory bocznej i czołowej pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności do zabudowy. Zdjęty wcześniej humus, po wykonaniu makroniwelacji, należy ponownie wbudować w czaszę zbiornika i zapór czołowej i bocznej.
6) Przepławka dla ryb.
Dla umożliwienia migracji ryb z przez zaporę przewiduje się budowę przepławki dla ryb. Z uwagi na rodzaj pracy zbiornika, musi ona funkcjonować w okresie stanów wód niskich, normalnych oraz wielkich.
7) Przełożenie rowów melioracyjnych.
Rowy melioracyjne na terenie projektowanego zbiornika planuje się (poprzez ich przełożenie) wprowadzić do koryta rzeki Mleczki.
8) Ciągi komunikacyjne.
Dla zapewnienia dojazdu do zbiornika planuje się wykonanie drogi technologicznej wzdłuż skarpy odwodnej i odpowietrznej o szerokości 4,0 m. Droga z płyt drogowych.
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Teren przeznaczony do zagospodarowania pod zbiornik przeciwpowodziowy jest ujęty jako zbiornik wodny w ;Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Kańczuga.
Zamawiający posiada wariantową koncepcję budowy zbiornika retencyjnego Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka, na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga, woj. podkarpackie. Długość zapory (czołowej i bocznej), która została przyjęta do realizacji (wg wariantu V) w ramach niniejszego kontraktu określono na ok. 2,0 km. Wskazane, w posiadanej przez Zamawiającego Koncepcji, rozwiązania techniczne należy traktować jako dokumenty wstępne i pomocnicze, nie stanowiące materiału końcowego do opracowania projektu budowlanego. Zamawiający z uwagi na charakter opracowania (koncepcja) nie wyklucza w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywania przez Wykonawcę (w uzgodnieniu z Zamawiającym) korekt rozwiązań przedstawionych w koncepcji. Konsekwencje formalno - prawno wprowadzenia zmian obciążają Wykonawcę obowiązkiem uzyskania ich zatwierdzenia (np. przeprowadzenia ponownej oceny wpływu zmiany na środowisko). Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno-użytkowego mogą [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
7. Stan istniejący.
Teren inwestycji położony jest na obszarze powiatu przeworskiego, gmin Kańczuga i Jawornik Polski. Obejmuje obszar o powierzchni ok.70 ha. Położony jest w dolinie rzeki Mleczki, pomiędzy zabytkową linią kolejki wąskotorowej Dynów Przeworsk po stronie wschodniej oraz drogą nr 879 Przeworsk Kańczuga Dynów po stronie zachodniej.
Pod względem morfologicznym jest to fragment Pogórza Dynowskiego.
Dolina rzeki Mleczki Zachodniej w obszarze projektowanego zbiornika jest płaska i łagodnie nachylona w kierunku rzeki. Teren projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mleczce, stanowią użytki rolne, które zajmują prawie całą powierzchnię omawianego obszaru. Są to zarówno trwałe użytki zielone jak też grunty orne. Użytki zielone zajmują przestrzeń znajdującą się pomiędzy biegnącym środkiem prawobrzeżnej części kotliny torem kolejowym wąskotorówki a wzniesieniami obrzeży kotliny od strony południowej. Użytki zielone znajdują się również po drugiej stronie toru kolejowego, pomiędzy nim a korytem rzeki gdzie występują na przemian z gruntami rolnymi. Lewobrzeżną, znacznie mniejszą część kotliny, aż do drogi Manasterz Siedleczka zajmują prawie w całości grunty orne. Znikomy udział mają użytki zielone, które występują w obniżeniach terenu przy brzegu rzeki, wciskając się nieco w uprawy polowe. W odniesieniu do całej powierzchni projektowanego zbiornika użytki zielone zajmują blisko 70 %, a grunty orne nieco ponad 30 %. Obszar za torowiskiem kolei wąskotorowej stanowią podmokłe łąki. Zbocza doliny na odcinku zbiornika pozbawione są zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Spadek zbocza na lewym brzegu wynosi około 4,5 %, natomiast na brzegu prawym około 1518 %. Przez obszar planowanego zbiornika przebiegają dwa rowy melioracyjne. Są one pozostałościami dawnych starorzeczy rzeki Mleczki, przy czym rów wschodni przejmuje wody z rowu ;Od Łopuszki Wielkiej.
Opis obszaru chronionego przez planowaną inwestycje.
Zadaniem planowanej inwestycji będzie ochrona przeciwpowodziowa terenów poniżej projektowanego...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.