wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2013

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-12-13
CPV: 77.23.10.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Leśnictwo, rolnictwo, hodowla / usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: BYSTRZYCA KŁODZKA, dolnośląskie
Przedmiot:

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2013.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka, z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew leśnych w roku 2013.

Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1 l-ctwo Żelazno
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz ochrony i hodowli lasu.

Część nr: 2
Nazwa: pakiet 2 l-ctwo Waliszów
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz ochrony i hodowli lasu.

Część nr: 3
Nazwa: pakiet 3 l-ctwo Szklarka
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz...
Uwagi:

PL-Bystrzyca Kłodzka: Usługi gospodarki leśnej
2012/S 221-364578
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka - sekretariat
57-500 Bystrzyca Kłodzka
POLSKA
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

E-mail: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoci
Środowisko
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajc:
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2013.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub wiadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka, z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew leśnych w roku 2013.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77231000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Częci
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoć lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
Informacje o częciach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1 l-ctwo Żelazno
1)
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz ochrony i hodowli lasu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77231000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: pakiet 2 l-ctwo Waliszów
1)
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz ochrony i hodowli lasu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77231000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: pakiet 3 l-ctwo Szklarka
1)
Krótki opis
Prace z zakresu pozyskania, zrywki drewna oraz ochrony i hodowli lasu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77231000
3)
Wielkoć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat częci zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: pakiet 4 l-ctwo Wyszki
1)
Krótki...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.