wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/828, pozycja 347072
Data składania ofert: 2013-09-12
CPV: 45.00.00.00, 45.11.12.20, 45.33.22.00, 45.33.23.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / instalacje i sieci wewnętrzne
Wodno - kanalizacyjna / instalacje i sieci zewnętrzne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: BĘDZIN, śląskie
Przedmiot:

Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, w skład którego wchodzą budynek główny i dwie oficyny. Budynek główny i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna II posiada 3 kondygnacje nadziemne z czego 1 kondygnację stanowią piwnice. Budynki wykonane na przełomie XIX i XX wieku metodą tradycyjną z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy drewniane, nad...
Uwagi:

Będzin: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Numer ogłoszenia: 347072 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handl. ze 100% udziałem Adm.samorz.; Zarządzanie nieruchom. na zlecenie.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, w skład którego wchodzą budynek główny i dwie oficyny. Budynek główny i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna II posiada 3 kondygnacje nadziemne z czego 1 kondygnację stanowią piwnice. Budynki wykonane na przełomie XIX i XX wieku metodą tradycyjną z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy drewniane, nad piwnicami i w klatkach schodowych ceglane, odcinkowe. Budynek główny jest dostępny bezpośrednio z chodnika poprzez wejście znajdujące się w bramie przejazdowej budynku. Również przez bramę dochodzi się do posesji, gdzie usytuowane są budynki oficyny I i II. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej i instalację kanalizacyjną. Usytuowanie pionów instalacji naniesiono na rzutach kondygnacji budynku (Załącznik Nr 10 do SIWZ). Nowo instalowane piony będą przebiegały w tych samych miejscach co demontowane piony instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej naniesiono na plan sytuacyjny obiektów. Wymianie podlega przyłącze z rur kamionkowych na rury PCV oraz naprawa 1 szt studzienki kanalizacyjnej poprzez uzupełnienie cegieł, wymianę pokrywy nadstudziennej i włazu żeliwnego. Roboty związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie.
Zakres rzeczowy: roboty demontażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur stalowych 132,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych 141,40 mb, roboty montażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur PP 139,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 149,40 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej: rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) 60,00 m2, wykop 116,00 m3, demontaż rurociągu kamionkowego fi 200 - 29,00 mb, kanał z rur PVC fi 200 - 29,00 mb, zasypanie wykopu 108,13 m3, nawierzchnia z płyt betonowych (trylinka odzysk) 60,00 m2, naprawa studzienki kanalizacyjnej 1 szt, wymiana pokrywy nadstudziennej 1 szt, wymiana włazu żeliwnego 1 szt, roboty towarzyszące (przebicia, zamurowania, itp.), wywóz gruzu i ziemi..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.11.12.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie....

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.