wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARłOWO

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2014/326, pozycja 101570
Data składania ofert: 2014-04-04
CPV: 71.41.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne / zagospodarowanie przestrzenne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: DARŁOWO, zachodniopomorskie
Przedmiot:

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARłOWO
1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo o powierzchni - 26 945,00 ha.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1)sporządzenie projektów zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy;
2)przeprowadzenie pełnej procedury formalno-prawnej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2013 r., poz.1235).
3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach:
1)Etap 1 - analizy i studia, w tym:
a)zebranie, analiza i sprawdzenie materiałów wyjściowych, analiza stanu istniejącego,
b)analiza obszaru wskazanego do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań dla danego obszaru,
c)analiza uwarunkowań wynikających z zapisów planów dotychczas obowiązujących;
d)analiza złożonych uwag i wniosków do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przygotowaniem projektu rozstrzygnięcia Wójta o sposobie ich uwzględnienia;
e)analiza uwarunkowań ekofizjograficznych - opracowanie dotyczące obszaru Gminy wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298) - opracowanie w 2 egz.;
f)prognoza oddziaływania na środowisko;
g)wykonanie planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:10000;
h)wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej w skali 1:10000
1)Etap II - projekt zmiany - czynności w zakresie sporządzenia...
Uwagi:

Darłowo: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARłOWO
Numer ogłoszenia: 101570 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARłOWO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo o powierzchni - 26 945,00 ha.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1)sporządzenie projektów zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy;
2)przeprowadzenie pełnej procedury formalno-prawnej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2013 r., poz.1235).
3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach:
1)Etap 1 - analizy i studia, w tym:
a)zebranie, analiza i sprawdzenie materiałów wyjściowych, analiza stanu istniejącego,
b)analiza obszaru wskazanego do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań dla danego obszaru,
c)analiza uwarunkowań wynikających z zapisów planów dotychczas obowiązujących;
d)analiza złożonych uwag i wniosków do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przygotowaniem projektu rozstrzygnięcia Wójta o sposobie ich uwzględnienia;
e)analiza uwarunkowań ekofizjograficznych - opracowanie dotyczące obszaru Gminy wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298) - opracowanie w 2 egz.;
f)prognoza oddziaływania na środowisko;
g)wykonanie planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:10000;
h)wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej w skali 1:10000
1)Etap II - projekt zmiany - czynności w zakresie sporządzenia projektu studium;
a)plansza podstawowa w skali 1:10000 zawierająca elementy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1587);
b) opracowanie tekstu zmiany w formie uchwały zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c)wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmian zgodnie ze stosownym uzgodnieniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie;
d)przedłożenie projektu zmian wraz z prognozą do akceptacji Wójtowi Gminy;
e)przedłożenie do zaopiniowania projektu zmiany komisji urbanistyczno architektonicznej;
f)przygotowanie projektu zmiany do ustawowego opiniowania i uzgadniania - w ilości wynikającej z rozdzielnika.
2)Etap III - uchwalanie zmiany - czynności w zakresie procedury uchwalenia studium:
a)uzyskanie i analiza wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii;
b)wprowadzenie zmian do projektu zmiany wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii;
c)przygotowanie kompletu materiałów do wyłożenia projektu zmiany do publicznego wglądu;
d)prezentacja projektu zmiany w czasie dyskusji publicznej oraz obecność na wyłożeniu projektu zmiany do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy;
e)analiza uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany;
f)przygotowanie projektu zmiany ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag wniesionych w okresie wyłożenia projektu zmiany do publicznego wglądu oraz sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem;
g)przygotowanie projektu uchwał do uchwalenia wraz z uzasadnieniem;
h)wprowadzenie...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.