Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1.1. Przedmiotem zamówienia jest : odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, p... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-08-31, miasto Korczew
Data publikacji: 2013-08-31
Przedmiot: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest : odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie ręczne z zagęszczeniem mechanicznym podłoża m2- 5200, Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym m2- 5200 Powierzchowne utrwalenie nawier
Lokalizacja: Korczew
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Korczew: Modernizacja drogi gminnej na dz.227 i 328 w m.Ruda

Numer ogłoszenia: 352548 - 2013; data zamieszczenia: 31.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289098 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, woj. mazowieckie, tel. 025 6312078, faks 025 6312089.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej na dz.227 i 328 w m.Ruda.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest : odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie ręczne z zagęszczeniem mechanicznym podłoża m2- 5200,
Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym m2- 5200
Powierzchowne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 4 warstwy m2 - 500

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (dokumentacja budowlana), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót,

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej.
( wytyczenie , sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Jan Skolimowski, ul. Kościuszki 26, 08-109 Przesmyki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175246,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 173307,00


 • Oferta z najniższą ceną: 173307,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186222,00


 • Waluta: PLN.