Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1) doradztwo prawne w zakresie zagadnień i umów dotyczących współpracy gospodarc... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2011-01-14, miasto Warszawa
Data publikacji: 2011-01-14
Przedmiot: 1) doradztwo prawne w zakresie zagadnień i umów dotyczących współpracy gospodarczej z innymi podmiotami oraz czynności zastępstwa procesowego w tym zakresie, 2) udzielanie porad i konsultacji w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, 3) występowanie w cha
Lokalizacja: Warszawa
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Warszawa: Usługi prawnicze

Numer ogłoszenia: 16997 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8268211 w. 224, faks 022 8267006, 8272552.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prawnicze.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) doradztwo prawne w zakresie zagadnień i umów dotyczących współpracy gospodarczej z innymi podmiotami oraz czynności zastępstwa procesowego w tym zakresie,
2) udzielanie porad i konsultacji w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
3) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przez innymi organami orzekającymi, jeżeli zaistnieje taka potrzeba
4) uczestnictwo w pracach stałych lub doraźnie działających zespołów zadaniowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Kancelaria Prawnicza LEX
  Jan Łobaszewski
  ul. Grażyny 13
  02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80640,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 134464,00


 • Oferta z najniższą ceną: 134464,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134464,00


 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a,
  art. 5 ust. 1b
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Usługi prawnicze, realizowane na rzecz ZTM, w znacznej mierze polegają na zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym w tym zakresie - z całą pewnością dotyczy to windykacji należności cywilnoprawnych, w tym należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.
  Usługi prawnicze obejmują ponadto zastępstwo procesowe i doradztwo w zakresie zastępstwa w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu umów inwestycyjnych, zawieranych przez ZTM, w imieniu i na rzecz miasta st. Warszawy, jako inwestora.
  Obsługa prawna świadczona na rzecz ZTM polega na sporządzaniu umów, opinii prawnych dotyczących realizowanych przez ZTM inwestycji, mających charakter wieloletni, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, m.in. budowa metra, parkingów w ramach Programu Parkuj i Jedź.
  Podobnie ma się sprawa w przypadku umów oraz opinii dotyczących zakupu usług przewozowych, które również mają charakter umów wieloletnich.
  Ponadto obsługa prawna dotyczy innych zadań realizowanych przez ZTM , w tym umów sprzedaży biletów (także są to umowy wieloletnie), specyficznych ze względu na przedmiot umowy (bilety sprzedawane z wykorzystaniem elektronicznych nośników).
  Dotychczasowi wykonawcy doskonale znają przedstawioną wyżej problematykę, zawarcie z nimi umowy na świadczenie obsługi prawnej w tym zakresie zapewni przede wszystkim ciągłość, spójność oraz terminowość działań ZTM.