Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Kody opisujące przedmiot zamówienia . Słownik CVP: 79.71.00.00-4 Usługi... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-03-20, miasto Sosnowiec
Data publikacji: 2009-03-20
Przedmiot: 1. Kody opisujące przedmiot zamówienia . Słownik CVP: 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 2. Ochrona osób i mienia oraz obsługa centrali telefonicznej w obiekcie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97 stan
Lokalizacja: Sosnowiec
(Śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Sosnowiec: Zamówienie dot. ochrony osób i mienia oraz obsługi centrali telefonicznej w obiekcie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97

Numer ogłoszenia: 70608 - 2009; data zamieszczenia: 20.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu , ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7861100, faks 032 7861205. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/Sosnowiec1s.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dot. ochrony osób i mienia oraz obsługi centrali telefonicznej w obiekcie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kody opisujące przedmiot zamówienia . Słownik CVP:
79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie
2. Ochrona osób i mienia oraz obsługa centrali telefonicznej w obiekcie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97 stanowiącego wyodrębnioną ogrodzoną nieruchomość o pow. 5830 m2 składającą się z:
3. czterokondygnacyjnego budynku biurowego,
4. chodników, parkingu oraz terenów zielonych,
5. budynku garażu,
6. budynku transformatora,
zgodnie z obowiązującym planem ochrony, który jest dokumentem niejawnym oznaczonym klauzulą zastrzeżone i którego treść ujawniona zostanie Wykonawcy, który wygra postępowanie o zamówienie publiczne. Sposób ochrony nie ma żadnego znaczenia na cenę usługi.
Usługa ochrony będzie świadczona od 01.05.2009 r. do 30.04.2011 r.
Ochrona wykonywana będzie przez 24 godziny na dobę codziennie, w tym w niedziele i święta przez dwóch pracowników Wykonawcy. Pracownicy ochrony muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego (bezwzględny obowiązek) stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli: Zastrzeżone.

Szczegółowy zakres obowiązków związanych z tą usługą obejmuje:
1. Strzeżenie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem lub utratą.
2. Informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia i naruszeniach przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia przez pracowników zamawiającego, w tym niedoboru kluczy, braku zabezpieczenia pomieszczenia poprzez odciśnięcie plomby referentką.
3. Interwencję, w przypadku powzięcia wiadomości lub podejrzenia o zagrożeniu osób lub mienia- w granicach określonych ustawą o ochronie osób i mienia oraz przepisach wykonawczych tej ustawy.
4. Dojazd grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w ciągu 20 minut od wezwania.
5. Wezwanie w razie potrzeby odpowiednich służb (policja, straż, pogotowie ratunkowe). niezwłocznie w stanach interwencyjnych.
6. Sprawdzanie pomieszczeń w obiekcie pod kątem zabezpieczenia mienia, ochrony ppoż. i bhp- po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego.
7. Bezpośrednie uczestnictwo w systemie koordynowanego dostępu do pomieszczeń budynku.
8. Zapobieganie wchodzeniu i przebywaniu na terenie obiektu po godzinach pracy i w dni wolne od pracy osób nieuprawnionych lub nieupoważnionych przez Zamawiającego w formie pisemnej.
9. Przedstawienia do aprobaty zamawiającemu wykazu pracowników ochrony wyznaczonych do pracy przy ochronie osób, mienia i obiektu oraz uzgadnianie wszystkich zmian w zatrudnieniu ww wymienionym zakresie. Dopuszczenie do pracy pracownika ochrony może nastąpić tylko po pisemnej informacji ze strony Wykonawcy i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
10. Obsługę, polegającą na:
- wydawaniu i przyjmowaniu kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Zamawiającego i osobom zatrudnionym do sprzątania pomieszczeń biurowych,
- wykładaniu list obecności,
- prowadzeniu ewidencji osób pozostających w obiekcie poza godzinami pracy,
- rozwożeniu wody pitnej do 11 - stu dystrybutorów rozmieszczonych na czterech kondygnacjach po godzinach pracy Urzędu,
- zapewnieniu sprawnej obsługi centrali telefonicznej poprzez łączenie przychodzących rozmów telefonicznych (tj. łączenie abonentów zewnętrznych z pracownikami),
- udzielanie wstępnych informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych pomieszczeń służbowych.
11. Obsługę systemów alarmowych.
12. W okresie jesienno - zimowym do Wykonawcy należy odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub solą (materiały Wykonawcy) chodnika i schodów wejściowych przed budynkiem, oraz odśnieżanie dróg dojazdowych i parkingu poł. na terenie posesji (powierzchnia parkingu i chodników 2600 m2) (materiały oraz sprzęt zostaną dostarczone przez Wykonawcę)
13. Wszystkie elementy wyposażenia pracowników ochrony jak jednakowe mundury, środki przymusu bezpośredniego, osobiste środki łączności itp. zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
14. Wykonawca winien prowadzić monitoring przez 24 h pracy pracowników chroniących obiekt oraz okresowo weryfikować ich pracę w porozumieniu z przedstawicielem zleceniodawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się posiadać własną grupę interwencyjną.
16. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą może następować tylko w PLZ. Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający uiści w PLZ..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.
  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-3 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
  2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP.
  8 Dokumenty, o których mowa w pkt 6 lit. a i c oraz pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  9 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 8 stosuje się odpowiednio.
  10. Odnośnie uprawnienia do świadczenia przedmiotowych usług , należy przedłożyć aktualny odpis decyzji o koncesji oraz licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz ze wszystkimi ewentualnymi późniejszymi zmianami tej decyzji .
  W przypadku realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będą to:
  zgodnie z ustawą o ochronie osób i minia (tekst jednolity: Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z 2005 r. z późn. zm.)
  a) koncesja z ważnością minimum do sierpnia 2011 r. w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej ,
  b) licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia z terminem ważności minimum do sierpnia 2011 r. tj. zgodnie z regulacją art.17 ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z 2005 r. z późn. zm.)
  11. Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  W przypadku realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będzie to odbywać się zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z 2005 r. z późn. zm.)
  12 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wypełniając pkt I Formularza oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), wskazuje w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  13 Dokumenty, o których mowa w pkt 2 - 12 mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  14 Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  15 Ponadto do oferty należy dołączyć:
  - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
  - Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie,
  - Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie ,
  - Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
  16 Dokumenty wym. w ust. 11 winny być podpisane zgodnie z wymogami zawartymi w pkt XIV niniejszej SIWZ..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.isnet.katowice.pl/us/Sosnowiec1s.htm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 10:30, miejsce: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 30.04.2009.