Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1) Likwidacja pęknięć , rys i wzmocnienie fundamentów prace będą polegały na:... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-04-08, miasto Prudnik
Data publikacji: 2010-04-08
Przedmiot: 1) Likwidacja pęknięć , rys i wzmocnienie fundamentów prace będą polegały na: a) wzmocnieniu nadproży drzwiowych b) wzmocnieniu belek podestowych c) wykonaniu wykopu , wzmocnieniu ław fundamentowych od strony zaplecza d) wykonaniu izolacji ścian fu
Lokalizacja: Prudnik
(opolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Prudnik: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prudniku przy ul. Królowej Jadwigi nr 25

Numer ogłoszenia: 98346 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61370 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363884, faks 077 4363884.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prudniku przy ul. Królowej Jadwigi nr 25.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Likwidacja pęknięć , rys i wzmocnienie fundamentów prace będą polegały na:
a) wzmocnieniu nadproży drzwiowych
b) wzmocnieniu belek podestowych
c) wykonaniu wykopu , wzmocnieniu ław fundamentowych od strony zaplecza
d) wykonaniu izolacji ścian fundamentowych wewnętrznych
e) przeszyciu pęknięć prętami ze stali nierdzewnej
f) wykonaniu wykopu ściany fundamentowej zewnętrznej ,tynki renowacyjne ,izolacja przeciwwodna , drenaż.
g) zasypaniu wykopu i wykonaniu opaski zbrojonej od strony zaplecza
h) wykonaniu studzienki rewizyjnej
i) naprawie rys systemem iniekcji żywicznej-system KOSTER lub równoważny
j) Uwaga! - wzmocnienie fundamentów, likwidacja rys i pęknięć oraz wykonanie drenażu z pełnym zakresem robót naprawczych przedstawia ekspertyza, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ (za wyjątkiem iniekcji przeciwwilgociowej )
2)Remont elewacji frontowej, bocznej i tylnej prace będą polegały m.in. na:

a) montażu oraz demontażu rusztowania,
b) wymianie stolarki drzwiowej wejściowej i od strony zaplecza
c) remoncie wsypów piwnicznych
d) obiciu tynków zewnętrznych na ścianach i profilach, pilastrach
e) wykonaniu tynków zewnętrznych klasy III z zaprawy cementowo-wapiennej
f) wykonaniu nowych tynków renowacyjnych parter- zaplecze i ściana boczna
g) wykonaniu obróbek blacharskich z blachy cynkowej
h) wymianie rury spustowej od strony zaplecza
i) gruntowaniu i szpachlowaniu ścian
k) dwukrotnym malowaniu tynków
l) malowaniu obróbek blacharskich
m) naprawie, uzupełnieniu oszklenia i malowanie stolarki okiennej / parter, strych/
n) malowaniu gzymsu drewnianego

3)remont klatki schodowej prace będą polegały m.in. na

i) naprawie balustrady schodowej
j) uzupełnieniu tynków na ścianach i sufitach
k) uzupełnieniu tynków na biegach schodowych
l) wykonaniu posadzki w piwnicy
m) wykonaniu posadzki wraz z położeniem płytek grysowych na parterze
d) wykonaniu tynków renowacyjnych w piwnicy (na ścianie zewnętrznej klatki schodowej )
e) gruntowaniu i szpachlowaniu ścian
f) dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów
g) dwukrotnym malowaniu farbą olejną ścian
h) dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi powierzchni drewnianych

4)Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z opłatą za zajęcie chodnika od strony frontu
5)Podłączenie placu budowy w wodę i instalację elektryczną.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane
  KOW-BUD, ul. Nowej Naprawy 31, 48-231 Lubrza, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123801,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 107802,80


 • Oferta z najniższą ceną: 107802,80 / Oferta z najwyższą ceną: 134863,00


 • Waluta: PLN.