Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1.Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-10-07, miasto Kłodzko
Data publikacji: 2010-10-07
Przedmiot: 1.Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń drzew w ilości 232 szt. Lokalizację, gatun
Lokalizacja: Kłodzko
(dolnośląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Kłodzko: Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania w czystości parków i skwerów oraz zieleni śródmiejskiej na terenie miasta Kłodzka - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 278123 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271179 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074/8654600, faks 074 8674062.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania w czystości parków i skwerów oraz zieleni śródmiejskiej na terenie miasta Kłodzka - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń drzew w ilości 232 szt. Lokalizację, gatunki, ilość sztuk i wymiary drzew określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zakres prac ogrodniczych obejmuje:
1) sadzenie drzew obejmuje, zgodnie z KNR nr 2-21, tablica 0312, następujące czynności:
a) segregowanie i załadowanie roślin;
b) wyznaczenie miejsc sadzenia;
c) wykopanie dołów;
d) posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni;
e) osadzenie palików (min. 2 szt. 1 drzewo) z przycięciem oraz przywiązanie drzew;
f) zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową;
g) podlanie i wykonanie misek;
i) rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.
2) pielęgnacja drzew w okresie gwarancji obejmuje, zgodnie z KNR nr 2-21, tablica 0701, następujące czynności:
a) pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin;
b) przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów;
c) wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew;
d) zasilanie nawozami mineralnymi;
e) jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek;
f) przykrycie na zimę misek warstwą liści;
g) kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików;
h) kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczeniu pni mchem i tkaniną jutową oraz uzupełnienie zabezpieczeń.

1.Ustala się termin zakończenia robót na dzień 26 listopada 2010 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W terminie do 29 października 2010 r. zostaną wykonane prace, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt 1 lit. a, b c, d, f, g z wyłączeniem wykonania misek..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ADAM SZOPA SALUS, UL. KAMIENNA 57/59, 53-345 WROCŁAW, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93504,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 100049,78


 • Oferta z najniższą ceną: 100049,78 / Oferta z najwyższą ceną: 100049,78


 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  w przypdaku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień(poprzez wykonanie nasadzenia roślin i objęte stałą pielęgnacją i utrzymaniem).Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, w którego SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przewidziane zostały zamówienia uzupełniające i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.