Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i za... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-05-16, miasto Główczyce
Data publikacji: 2013-05-16
Przedmiot: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Główczyce. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i zagospodarowanie od wła
Lokalizacja: Główczyce
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Główczyce: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce.
Oznaczenie postępowania: ZP.271.08.13


Numer ogłoszenia: 78867 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135736 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Główczyce, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, woj. pomorskie, tel. 059 8116010, 8116018, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Główczyce.
Oznaczenie postępowania: ZP.271.08.13.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Główczyce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych w terminie 1 raz w miesiącu z miejscowości: Będziechowo, Będzimierz, Cecenowo, Choćmirowo, Choćmirówko, Ciemino, Czarny Młyn, Dargoleza, Dochowo, Dochówko, Drzeżewo, Gać, Gorzyno, Gorzysław, Gostkowo, Izbica, Klęcinko, Klęcino, Kokoszki, Lipno, Michałowo, Murowaniec, Następowo, Olszewko, Pękalin, Pobłocie, Podole Wielkie, Przebędowo, Rówienko, Równo, Rumsko, Rzuski Las, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szczypkowice, Szelewo, Święcino, Wielka Wieś, Warblino, Wolinia, Wykosowo, Zawada, Zgierz, Zgojewo, Zgojewko, Żelkowo, Żoruchowo, Główczyce.
2) Odbiór i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych w terminie 1 raz w tygodniu dotyczy osiedla ul. 22 Lipca w Główczycach, Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Żoruchowo, Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Pobłocie.
3) Odbiór i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach LDPE - szkło i tworzywa sztuczne w terminie: tworzywa sztuczne 1 raz w miesiącu, szkło 1 raz na 2 miesiące z miejscowości Będziechowo, Będzimierz, Cecenowo, Choćmirowo, Choćmirówko, Ciemino, Czarny Młyn, Dargoleza, Dochowo, Dochówko, Drzeżewo, Gać, Gorzyno, Gorzysław, Gostkowo, Izbica, Klęcinko, Klęcino, Kokoszki, Lipno, Michałowo, Murowaniec, Następowo, Olszewko, Pękalin, Pobłocie, Podole Wielkie, Przebędowo, Rówienko, Równo, Rumsko, Rzuski Las, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szczypkowice, Szelewo, Święcino, Wielka Wieś, Warblino, Wolinia, Wykosowo, Zawada, Zgierz, Zgojewo, Zgojewko, Żelkowo, Żoruchowo, Główczyce. Dokładną liczbę nieruchomości oraz adresy, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przekaże na 14 dni przed dniem obowiązywania umowy.
4) Odbiór i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczy: osiedla ul. 22 Lipca w Główczycach, Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Żoruchowo, Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Pobłocie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach ustawionych gniazdowo - szkło, tworzywa sztuczne, papier oraz odpady biodegradowalne - (dotyczy tylko osiedla ul. 22 Lipca w Główczycach) w terminie: tworzywa sztuczne, papier, szkło 1 raz w tygodniu, odpady biodegradowalne 1 raz w miesiącu.
5) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia we wskazanych w ust. 2 osiedlach następującej ilości własnych pojemników na odpady komunalne zmieszane:
Osiedle ul. 22 Lipca w Główczycach 2 szt. kontener zamknięty o poj. 10 m3,
Osiedle w Żoruchowie 1 szt. kontener zamknięty o poj. 6m3,
Osiedle w Pobłociu 1 szt. kontener zamknięty o poj. 6m3.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia we wskazanych w ust. 4 osiedlach następującej ilości własnych pojemników na odpady komunalne gromadzone selektywnie:
Osiedle ul. 22 Lipca w Główczycach
a) 1 szt. kontener na odpady biodegradowalne 5 - 6 m3,
b) 1 szt. pojemnik na makulaturę 1,5 m3,
c) 1 szt. pojemnik na szkło 1,5m3,
d) 2 szt. pojemnik na tworzywa sztuczne 3m3,
Osiedle w Żoruchowie
a) 2 szt. pojemnik na tworzywa sztuczne 3m3,
b) 1 szt. pojemnik na szkło 1,5m3,
Osiedle w Pobłociu
a) 3 szt. pojemnik na tworzywa sztuczne 3m3,
b) 1 szt. pojemnik na szkło 1,5m3,
c) 1 szt. pojemnik na makulaturę 1,5 m3,
7) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o właściwy stan techniczny pojemników,
o których mowa w pkt. 5 i 6 niniejszego działu oraz ich utrzymania we właściwym stanie higienicznym poprzez dezynfekcję z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
8) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia raz w miesiącu w przypadku tworzywa sztucznego i 1 raz na 2 miesiące w przypadku szkła w dniu odbierania odpadów komunalnych, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 l z folii LDPE przeznaczone do gromadzenia szkła i tworzywa sztucznego (worki muszą być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach). Worki należy przekazać właścicielowi nieruchomości, a podczas jego nieobecności pozostawić
w miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości. Worki na pierwszy odbiór muszą zostać dostarczone przed dniem rozpoczęcia obowiązywania systemu, czyli przed dniem 01.07.2013r.,
9) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości, (którzy
w deklaracjach zgłosili chęć dostarczenia pojemników) w nowe pojemniki na odpady zmieszane. Szczegółowa liczba pojemników jakie Wykonawca ma dostarczyć Właścicielom nieruchomości zostanie przekazana na 30 dni przed dniem obowiązywania umowy. Szacunkowa liczba pojemników 200 szt. pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie.
10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych (w tym popiołów) jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny,
11) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem wywozu. Odbiór w/w odpadów musi odbywać się w godzinach 7.00 - 21.00. Harmonogram należy przygotować przed przystąpieniem do świadczenia usług na okres obowiązywania umowy i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
12) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia w terminie
do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych
13) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK Bierkowo, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
14) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady),
15) Wykonawca, stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Główczyce w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
3. Wykonawca zobowiązany jest:
1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu,
3) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów ograniczała rozwiewanie i zabezpieczała przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
4) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
5) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
6) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
7) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
8) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
9) prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie czynności w zakresie mycia
i dezynfekcji pojazdów i urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną
w Gminie Główczyce lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Główczyce, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
5. Baza transportowo - magazynowa, musi spełniać następujące warunki:
1) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
2) miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
3) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych,
4) baza musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących
z terenu bazy,
5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów
i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej,
6) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, a także w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
7) na terenie bazy magazynowo - transportowej muszą znaleźć się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, urządzenia te powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. Główny przedmiot: 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 610275,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 227845,20


 • Oferta z najniższą ceną: 227845,20 / Oferta z najwyższą ceną: 301452,00


 • Waluta: PLN.