Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Przedmiotem zamówienia są: a) przeglądy okresowe OT-1 i OT-2, b) obsługa... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-02-08, miasto Wałcz
Data publikacji: 2010-02-08
Przedmiot: 1. Przedmiotem zamówienia są: a) przeglądy okresowe OT-1 i OT-2, b) obsługa pojazdów nie wykonujących norm przebiegu w kilometrach c) naprawy mechaniczne, elektryczne oraz blacharsko - lakiernicze, pojazdów samochodowych ,przyczep i naczep samocho
Lokalizacja: Wałcz
(zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Wałcz: Przeglądy okresowe oraz naprawy samochodów, przyczep i naczep samochodowych

Numer ogłoszenia: 34766 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1906 , ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2502184, faks 067 2502184, 2502971. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rbm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy okresowe oraz naprawy samochodów, przyczep i naczep samochodowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są:
a) przeglądy okresowe OT-1 i OT-2,
b) obsługa pojazdów nie wykonujących norm przebiegu w kilometrach
c) naprawy mechaniczne, elektryczne oraz blacharsko - lakiernicze, pojazdów samochodowych ,przyczep i naczep samochodowych JW 1906 Wałcz , JW. 1906 Darłowo i JW 1198 Glewice
Przedmiot zamówienia podzielony na 3 zadania:
Zadanie nr 1 - JW 1906 Wałcz
Zadanie nr 2 - JW 1198 Glewice
Zadanie nr 3- JW 1906 Darłowo
(wykaz pojazdów wyszczególniono w siwz).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


a. zmiany adresu, nazwy, statusu firmy;
b. w przypadku zmiany osób mających nadzór nad realizacją umowy;
c. zmniejszenie ilości, wartości usług w stosunku do ilości, wartości przyjętych w formularzu cenowym,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2rbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz,
Sekcja Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2010 godzina 10:30, miejsce: Jednostka wojskowa 1906, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz, Kancelaria Jawna.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: JW 1906 Wałcz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeglądy okresowe OT-1 i OT-2, oraz naprawy mechaniczne, elektryczne oraz blacharsko - lakiernicze, pojazdów samochodowych ,przyczep i naczep samochodowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: JW 1198 Glewice.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeglądy okresowe OT-1 i OT-2,
  obsługa pojazdów nie wykonujących norm przebiegu w kilometrach,
  naprawy mechaniczne, elektryczne oraz blacharsko - lakiernicze, pojazdów samochodowych ,przyczep i naczep samochodowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: JW. 1906 Darłowo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeglądy okresowe OT-1 i OT-2, naprawy mechaniczne, elektryczne oraz blacharsko - lakiernicze, pojazdów samochodowych ,przyczep i naczep samochodowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.