Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Roboty rozbiórkowe - nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7 - na... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-04-09, miasto Tychy
Data publikacji: 2013-04-09
Przedmiot: 1. Roboty rozbiórkowe - nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7 - nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 i 8 cm - nawierzchni z betonu asfaltowego - nawierzchni z mastyksu grysowego (kolor czerwony) - nawierzchni z kostki klinkierowej 200
Lokalizacja: Tychy
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Tychy: Remonty cząstkowe i remonty chodników, jezdni, zjazdów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Tychy w 2013 roku

Numer ogłoszenia: 137304 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100930 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 227-70-06, 3271491, faks 032 2277008.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe i remonty chodników, jezdni, zjazdów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Tychy w 2013 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Roboty rozbiórkowe
- nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7
- nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 i 8 cm
- nawierzchni z betonu asfaltowego
- nawierzchni z mastyksu grysowego (kolor czerwony)
- nawierzchni z kostki klinkierowej 200x100x50
- obrzeży 6x20 i 8x30
- krawężników betonowych 15x30 i kamiennych 20x35
- podbudowy tłuczniowej
2. Remont chodników, ścieżek rowerowych i schodów terenowych - 100 % materiał Wykonawcy
- wykonanie koryta
- warstwa odsączająca z piasku
- podbudowa tłuczniowa
- rowki pod krawężniki i obrzeża
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- ułożenie obrzeża 6x20 i 8x30
- wykonanie trawników
- rozścielenie humusu
- wykonanie ławy betonowej z betonu C-25/30
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30
- ułożenie krawężnika kamiennego 20x35
- ułożenie podsypki z żużla wielkopiecowego
- ułożenie podsypki cementowo - piaskowej
- ułożenie podsypki piaskowej
- ułożenie płytek 35x35x5
- ułożenie płytek 50x50x7
- ułożenie kostki brukowej grub 6 cm, barwa szara i kolor, z fazą i lub bez fazy
- ułożenie kostki brukowej grub 8 cm, barwa szara i kolor, z fazą i lub bez fazy
- ułożenie kostki brukowej szlachetnej grub. 7 cm
- ułożenie kostki klinkierowej 200x100x50
- ułożenie kostki kamiennej 10x10
- uzupełnienie podbudowy wzdłuż krawężnika, materiałem kamiennym
- ułożenie warstwy ścieralnej na chodnikach
- ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego w kolorze czerwonym
- uzupełnienie warstwy ścieralnej w jezdni wzdłuż krawężnika
- pionowa regulacja włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studzienek telefonicznych
- inwentaryzacja powykonawcza nowych odcinków chodników
3. Montaż słupków chodnikowych 100% materiał wykonawcy
- zakup słupków
- montaż słupków
4. Montaż ławek 100% materiał wykonawcy
- zakup ławek
- montaż ławek
5. Montaż koszy na śmieci (kolor czarny) 100% materiał wykonawcy
- zakup koszy
- montaż koszy
6. Remont chodników i ścieżek rowerowych - 100 % materiał z odzysku (odzysk mat. podstawowego tj. płytki, kostki, krawężniki i obrzeża)
- obrzeża betonowe 6x20 i 8x30
- krawężnik betonowy i kamienny
- nawierzchnia z płytek 35x35x5 i 50x50x7
- nawierzchnia z kostki brukowej; szarej i kolorowej, z fazą i lub bez fazy
- nawierzchnia z kostki kamiennej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.31.62-2.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych, ul. Katowicka 36, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1253819,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1191130,77


 • Oferta z najniższą ceną: 1191130,77 / Oferta z najwyższą ceną: 1432764,27


 • Waluta: PLN.