Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Wykonanie nasadzeń roślin oraz ich pielęgnacja z określeniem wymagań Zamawiaj... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-05-13, miasto Zielona Góra
Data publikacji: 2009-05-13
Przedmiot: 1. Wykonanie nasadzeń roślin oraz ich pielęgnacja z określeniem wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. 1) Pielęgnacja posadzonych w marcu br. bratków - w gazonach, na kwietniku przy Hotelu Śródmiejsk
Lokalizacja: Zielona Góra
(Lubuskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Zielona Góra: Nasadzenia roślin na deptaku - w gazonach i wiszących pojemnikach na latarniach ulicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów letnich na kwietnikach i pielęgnacja roślin przez cały okres wegetacji

Numer ogłoszenia: 145932 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta , ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0684564100,4564406 do 08, faks 068 4564155, 4564455. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zielona-gora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia roślin na deptaku - w gazonach i wiszących pojemnikach na latarniach ulicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów letnich na kwietnikach i pielęgnacja roślin przez cały okres wegetacji.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie nasadzeń roślin oraz ich pielęgnacja z określeniem wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym.
1) Pielęgnacja posadzonych w marcu br. bratków - w gazonach, na kwietniku przy Hotelu Śródmiejskim i enklawach zieleni przy Ratuszu: pielenie i spulchnianie gleby, usuwanie przekwitłych kwiatów, podlewanie;
2) Usunięcie kwiatów wiosennych (bratki) z miejsc jak w p-cie 1;
3) Obsadzenie gazonów, kwietników i enklaw kwiatami letnimi: miejsca obsadzeń wg wykazu z punktu 3.2. (bez gazonów przy Domu Towarowym Centrum z poz. 3.2.3.2) i kwietnika z poz. 3.2.12).):
a) zakres prac:
zakup i transport roślin, sadzenie kwiatów po uprzednim przygotowaniu podłoża (wymiana/uzupełnienie warstwy ziemi o grubości 10 cm):
ilość kwiatów w gazonach i na kwietnikach zależna od rodzaju (wielkości) roślin, z zastrzeżeniem, że odległość między sąsiadującymi roślinami - w dniu sadzenia - nie może być mniejsza niż 20 cm,
ilość kwiatów w gazonach typu piccolo - 2 szt. na gazon;
podlanie i uprzątnięcie terenu wokół gazonu/kwietnika,
b) kolorystyka i forma/pokrój roślin:
nasadzenia wielobarwne - łącznie z roślinami ozdobnymi z liści, mieszane grupy kwiatów w gazonach i na kwietnikach,
pokrój i forma kwiatów zróżnicowana - gatunki od wysokich (np. paciorecznik) do zwisających (np. plectrantus);
c) rodzaje roślin do nasadzeń w gazonach i na kwietnikach - wg poniższego wykazu, z zastrzeżeniem, że żaden z zastosowanych rodzajów roślin nie może dominować ilościowo:
aksamitka rozpierzchła pomarańczowa (Tagetes patula),
begonia drobnokwiatowa (Begonia semperflorens),
kocanki włochate (Helichrysum petiolare),
paciorecznik (Canna hybrida),
pelargonia rabatowa,
petunia (Petunia),
plektrantus (Plectranthus coleoides),
starzec (Senecio cyneraria),
szałwia błyszcząca (Salvia splendens);
d) jakość materiału roślinnego: rośliny mocne, zdrowe, sadzone w fazie pełnego kwitnienia.

Uwaga dla Wykonawcy: na kwietniku przed Urzędem Miasta należy posadzić begonie drobnokwiatową.
4) Ukwiecenie latarni na deptaku (ul. Kupiecka, Żeromskiego, Stary Rynek, Mickiewicza, Pod Filarami, Sobieskiego): zamontowanie na każdej latarni dwóch donic zakupionych przez Wykonawcę (rodzaj donicy i sposób jej mocowania - wg wyboru Wykonawcy) obsadzonych kwiatami pelargoniami bluszczolistnymi:
a) wszystkie donice jednakowe (kształt, kolor, wielkość), obejmy lub inne elementy mocujące w tym samym kolorze,
b) rośliny w pojemnikach, w dniu powieszenia na latarniach, muszą dawać zamierzony efekt dekoracyjny tj. ich wielkość i rozkrzewienie muszą być takie by rośliny zakrywały pojemniki, w których zostały posadzone oraz muszą być w fazie pełnego kwitnienia,
c) inne uwagi dotyczące roślin jak w punkcie 3.1.3d);
d) do mocowania donic mogą zostać wykorzystane uchwyty pozostawione na latarniach (po ubiegłorocznych pojemnikach); jeśli Wykonawca będzie montował inne uchwyty, w cenie ukwiecenia latarni należy uwzględnić demontaż istniejących (do usunięcia przez Wykonawcę).
5) Pielęgnacja kwiatów (dot. poz. 3.1.3) i 3.1.4.) oraz obsadzonych w kwietniu: kwietnika i dwóch gazonów przy pomniku Konstytucji 3 Maja:
a) pielenie, spulchnianie gleby, usuwanie przekwitłych kwiatów, nawożenie, podlewanie (istnieje możliwość poboru wody do podlewania z ujęcia zlokalizowanego na Placu Słowiańskim), wymiana na nowe roślin uschniętych i chorych, uzupełnianie ubytków roślin powstałych w wyniku kradzieży i dewastacji,
b) należy zapewnić rezerwowe egzemplarze roślin do uzupełnienia ubytków,
6) Likwidacja nasadzeń letnich kwiatów (dot. punktów 3.1.3)., 3.1.4) oraz kwietnika i dwóch gazonów przy pomniku Konstytucji 3 Maja:
a) wykopanie wszystkich roślin jednorocznych z gazonów i kwietników, zdjęcie donic z latarni,
b) załadunek na środek transportu usuniętych roślin, zbytecznej ziemi, itp. i wywóz odpadów na wysypisko,
c) uporządkowanie terenu wokół gazonów i kwietników;
7) Sadzenie krzewów iglastych i liściastych w gazonach, donicach i na enklawach zieleni: zakup i transport roślin oraz ziemi urodzajnej na miejsce sadzenia, sadzenie z zaprawą dołów ziemią urodzajną i podlaniem po posadzeniu, uprzątnięcie terenu oraz pielęgnacja przez okres obowiązywania umowy;
8) Sadzenie (na terenach zieleni miejskiej, wskazanych przez Zamawiającego) drzew liściastych form piennych o wys. części nadziemnej min. 170 cm, z zaprawą dołów ziemią urodzajną, w doły o średnicy 0,5 m, z podlaniem po posadzeniu, zabezpieczeniem palikami i siatką ochronną o wys. min. 0,5 wkopaną wokół pnia - w celu zabezpieczenia przed zwierzętami oraz pielęgnacją przez okres trwania umowy;
9) Sadzenie świerków w gazonach w ostatniej dekadzie listopada - jako dekoracja świąteczna: zakup i transport świerków (drzewka wysokości części nadziemnej min. 1,50 m, z bryłą korzeniową owinięta jutą); sadzenie w gazonach wskazanych przez Zamawiającego - bez zaprawy dołów ziemią urodzajną, uprzątnięcie terenu wokół gazonu;
10) Pielęgnacja roślin wieloletnich posadzonych przed rozpoczęciem obowiązywania umowy (krzewy w gazonach i na enklawach zieleni, w tym krzewy w gazonach wzdłuż ciągu pieszego przy Domu Towarowym Centrum, drzewa w gazonach i donicach na deptaku): zasilanie nawozami i podlewanie w miarę potrzeb, regularne pielenie i spulchnianie gleby, przycinanie koron, ściółkowanie drzew, zabezpieczenie na okres zimowy, kontrola i wymiana uszkodzonych lub brakujących palików, itp.;
11) Ukwiecenie i montaż w podłożu nw konstrukcji kwiatowych (stanowiących załącznik Nr 9 do SIWZ) znajdujących się w magazynie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Zielonej Górze, przy ul. Aleja Zjednoczenia 110 (w cenie ofertowej poza ukwieceniem i zamontowaniem należy uwzględnić transport konstrukcji z ZGKiM, ich oczyszczenie i odświeżenie):
a) konstrukcje z metaloplastyki o formie połączonych paneli mocowanych do podłoża z uchwytami na 6 donic, pn. trójnóg:
2 szt. do ustawienia na Placu Bohaterów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
donice należy obsadzić pelargoniami bluszczolistnymi,
obydwie konstrukcje muszą być obsadzone takimi samymi kwiatami (bliźniaczy wygląd);
b) konstrukcje z metaloplastyki z napisem DEPTAK, każda z obejmami na dwie donice:
4 szt. do zamontowania w 4 gazonach wskazanych przez Zamawiającego,
donice należy obsadzić pelargoniami bluszczolistnymi ;
c) przestrzenna konstrukcja kwiatowa w kolorze czarnym, wykonana z profilu metalowego, o wys. 2,20 m, z pięcioma ramionami do zawieszenia donic, w miejscu łączenia podstaw konstrukcji na wysokości 110 cm od podłoża przytwierdzona do kwietnika donica w formie misy:
1szt. do zamontowania w podłożu na kwietniku przy ul. Żeromskiego (na wysokości Hotelu Śródmiejskiego),
donice należy obsadzić pelargoniami bluszczolistnymi ,
łańcuchy do zawieszenia donic mają mieć kolor czarny.
Uwagi dla Wykonawcy:
dobór i zakup donic oraz elementów potrzebnych do ich mocowania/powieszenia na konstrukcjach wymienionych w punkcie 11) należy do Wykonawcy;
jakość materiału roślinnego: jak w poz. 3.1.3.d).
12) Pielęgnacja kwiatów z poz. 3.1.11) do czasu usunięcia roślin:
a) zakres pielęgnacji jak w poz. 3.1.5).
13) Usunięcie konstrukcji, przewiezienie zdemontowanych i oczyszczonych konstrukcji i pojemników do magazynu Zamawiającego (Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110);
2. Wykaz ulic i miejsc do zagospodarowania, ukwiecenia i pielęgnacji.
1) Aleja Niepodległości - gazony ustawione na chodniku od Ronda Dmowskiego do ul. Bankowej i gazony ustawione na deptaku;
2) Plac Bohaterów - drewniane donice obsadzone iglakami i gazony ustawione na Placu;
3) Ul. Boh. Westerplatte :
a) gazony ustawione w pasie drogowym od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Kupiecką (w tym 2 gazony przy pomniku Ofiar Katynia, 2 przy słupie ogłoszeniowym między posesjami nr 8 i 10 oraz 3 w głębi tego przejścia),
b) gazony z krzewami berberysu wzdłuż ciągu pieszego przy Domu Towarowym Centrum;
4) Ul. Wojska Polskiego - 2 gazony przed biblioteką i 1 gazon na wysokości skweru przy Elżbietankach (w pobliżu przejścia dla pieszych);
5) Plac Powstańców Wielkopolskich - gazony;
6) Deptak: ul. Pod Filarami, Sobieskiego, Stary Rynek, Żeromskiego, Mickiewicza, Kupiecka - gazony, donice obsadzone drzewami, kwietnik przy Hotelu Śródmiejskim, enklawy zieleni przy Ratuszu, latarnie uliczne do ukwiecenia pelargoniami;
7) ul. Jedności - gazony przy schodach prowadzących na Pl. Słowiański, gazony na parkingu przy Winiarce, donice stojące w pobliżu Winiarki i gazon murowany przy budynkach (Sobieskiego 9a i 11);
8) Pl. Piłsudskiego - 3 nw.kwietniki (o wym. ok. 12m2 każdy) na skarpach:
a) na rogu pl. Piłsudskiego/Wazów,
b) pl. Piłsudskiego na wys. przystanku MZK po stronie dawnego LOK-u,
c) na rogu pl. Piłsudskiego/Chrobrego. .
9) Teren przy Urzędzie Miasta przy ul. Podgórnej: gazony i kwietnik przed budynkiem UM.
10) ul. Podgórna - gazony ustawione w pobliżu parkingu przy skrzyżowaniu ul. Podgórnej z ul. Lwowską;
11) ul. Konstytucji 3 Maja - kwietnik przy pomniku i gazony w sąsiedztwie pomnika (Park Sowińskiego);
12) Park Piastowski: częściowo obsadzone gazony betonowe wbudowane wzdłuż schodów prowadzących do wejść na widownię amfiteatru.
3.Wykonawca na wykonane nasadzenia roślin wieloletnich udzieli dwuletniej gwarancji..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału:
  1.1 zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę o min. wartości 60.000,00 zł brutto w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, obejmującego m.in. ukwiecenie i pielęgnację kwiatów oraz sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów lub co najmniej dwie usługi o łącznej wartości min. 60.000,00 zł brutto, w tym min. 1 zadanie obejmujące m.in. ukwiecenie i pielęgnację kwiatów i min. 1 zadanie obejmujące m.in. sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów, udokumentowane, że zostały wykonane należycie,
  1.2. dysponują osobami lub będą nimi dysponować, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - min. jedną osobą z wykształceniem ogrodniczym.
  2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) - 6.1.8) SIWZ.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
  1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
  2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
  3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
  4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ;
  5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;
  7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;
  8) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.7) SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;
  9) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika Nr 7 do SIWZ;
  10) dokładnie wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych (w polskich złotych,
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), na formularzu wg załącznika Nr 8 do SIWZ;
  11) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
  2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
  2.1 pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
  Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2.2 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Zamówień Publicznych, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 408.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Zamówień Publicznych, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 408.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..