Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1.Zakres i przedmiot działania SUFO zawarto w rozporządzeniu MON z dnia 19 czerw... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-05-27, miasto Gdynia
Data publikacji: 2009-05-27
Przedmiot: 1.Zakres i przedmiot działania SUFO zawarto w rozporządzeniu MON z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z p
Lokalizacja: Gdynia
(Pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Gdynia: Wykonywanie usług w zakresie ochory osób i mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki Wojskowej 4024

Numer ogłoszenia: 169044 - 2009; data zamieszczenia: 27.05.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4024 , ul. Strażacka 2-8, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6265076, faks 058 6265076. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/mwmps

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług w zakresie ochory osób i mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki Wojskowej 4024.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres i przedmiot działania SUFO zawarto w rozporządzeniu MON z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.).
2.W zakres ochrony wchodzi całodobowa ochrona osób i mienia na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4024 (JW 4024) umiejscowionych na terenie:
- kompleksu 4108 Witomino przy ul. Strażackiej 2-8 (3 pracowników ochrony)
- kompleksu 4039 Redłowo przy ul. Orląt Lwowskich 20 (3 pracowników ochrony),
- budynku nr 1 4039 przy ul. Redłowskiej 1 (1 pracownik ochrony bez broni),
- budynku nr 1 4089 przy ul. Pułaskiego 7 (1 pracownik ochrony bez broni)
polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej oraz utrzymaniu do działania Grupy Interwencyjnej w przypadku powstania zagrożenia obiektu realizowana przez umundurowanych, licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO).
3.Ochrona obiektów JW 4024 realizowana będzie w systemie zmianowym.
4.Wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).
5.Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną obiektu oraz zapozna się z innymi niezbędnymi dokumentami i danymi potrzebnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisem w SIWZ.
6.Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem ochrony obiektów wojskowych (podobnych, przedmiotowo zbieżnych z przedmiotem zamówienia (zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych) do wglądu w JW 4024. Doświadczenie te należy poprzeć stosownymi referencjami.
7.Ochrona obiektu, realizowana będzie zgodnie z Instrukcją Ochrony obiektu oraz wyciągiem z planu ochrony obiektów.
Ogólny zakres działania Wykonawcy związany z realizacja umowy i obowiązki stron:
1.Zapewnienie pełnej, całodobowej obsady kadrowej posterunków w obiektach chronionych (przy obliczaniu ilości osób należy uwzględnić zmianowość na posterunkach ze względu na fakt występowania posterunków zewnętrznych).
2.Staranne wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług ochrony oraz wykonywaniem czynności kontrolnych i inspekcyjnych.
3.Zabezpieczenie i ochronę poszczególnych obiektów przed przedostaniem się na ich teren osób nieupoważnionych, nietrzeźwych lub w sposób widoczny mogących stanowić zagrożenie dla JW 4024.
4.Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektów.
5.Działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w szczególności przeciwko kradzieżom, włamaniom i innym formom wprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń.
6.Kontrolę dokumentów uprawniających do przebywania na terenie poszczególnych obiektów.
7.Ścisłe przestrzeganie aktualnie obowiązujących decyzji i poleceń, dotyczących zezwoleń na wjazd/wejście na teren kompleksu.
8.Kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na chroniony teren oraz sprawdzanie dokumentów magazynowych, składników majątkowych wwożonych i wywożonych z poszczególnych obiektów, zgodnie z trybem i zasadami określonymi w Planie Ochrony, Instrukcją Ochrony.
9.Sprawdzanie po godzinach pracy stanu zabezpieczenia obiektów.
10.Ochronę obiektu, przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, szkicowaniem oraz ewentualnymi aktami sabotażu i terroryzmu;
11.Zabezpieczenie i ochronę kompleksów przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i porządek publiczny.
12.Zabezpieczenie i ochronę składników majątkowych znajdujących się na terenie obiektów przed kradzieżą rabunkiem zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz ujawnianie faktów dewastacji.
13.Reagowanie i natychmiastowe zgłaszanie osobom pełniącym służbę w poszczególnych obiektach wszelkich zauważonych zagrożeń dla mienia oraz zdrowia lub życia osób, przebywających na terenach chronionych.
14.Niezwłoczne powiadamianie bezpośrednich przełożonych, osób pełniących służbę dyżurną w poszczególnych obiektach o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie kompleksu oraz podejmowanie niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.
15.Ścisłe współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektu z Żandarmerią Wojskową, najbliższą jednostką Policji.
16.Kontrola przestrzegania przez pracowników, i innych osób przebywających na terenie chronionego obiektu obowiązujących przepisów porządkowych, ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
17.Prowadzenie stałego szkolenia wszystkich pracowników ochrony oraz organizowania ćwiczeń w strzelaniu z broni, będącej na ich wyposażeniu, co najmniej raz na dwa miesiące i przedstawianie udokumentowania tego faktu. Zasady uzbrojenia i warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 sierpnia 1998r. w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz. U. z dnia 31.08.1998r)
18.Udział w kwartalnych szkoleniach z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony z całym stanem osobowym jednostki.
19.Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie kompleksu bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia zleconych przez upoważnione osoby;
20.Wykonywanie doraźnych poleceń koordynacyjnych Dowódcy JW 4024, Pełnomocnika Ochrony oraz Komendanta Ochrony;
21.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia przez GRUPĘ INTERWENCYJNĄ z rygorem czasowym max. 20 minut od chwili ich wezwania przez pracowników Wykonawcy ochraniających poszczególne obiekty.
22.Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników z zasadami posługiwania się technicznymi środkami łączności oraz innym wyposażeniem wykorzystywanym do ochrony poszczególnych obiektów.
23.Zamawiający zapewni przeszkolenie z zakresu posługiwania się technicznymi systemami wspomagającymi ochronę zamontowanymi w poszczególnych obiektach (system SWiN, SKD i system TV dozoru).
24.Wykonawca w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub sytuacji kryzysowej bierze czynny udział w zabezpieczeniu ewakuacji materiałów niejawnych

1. Szczegółowy zakres czynności objętych usługą ochrony w poszczególnych obiektach obejmuje:
I. OBIEKT I - kompleks 4108 Witomino przy ul. Strażackiej 2-8
1. Obiekt kategorii drugiej (II) z oddziałowym magazynem uzbrojenia i amunicji, pododdziałowymi magazynami broni, kasą i kancelarią tajną wydzielonym jako pomieszczenie podlegające szczególnej ochronie.
2. Realizacja zadań ochronnych przez trzech pracowników SUFO w następującym układzie:
a) jeden pracownik ochrony całodobowo uzbrojony w karabinek lub pistolet maszynowy, wyposażony dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie, w zdublowanym z oficerem dyżurnym centrum nadzoru z zadaniem:
- weryfikacji zdarzeń pochodzących z technicznych systemów wspomagających ochronę (system SWiN i TV dozoru), informowanie Zamawiającego o stanie technicznym zainstalowanych systemów,
- reakcja na te sygnały wg opracowanych procedur,
- prowadzenia gospodarki kluczami od obiektów i pomieszczeń podlegających ochronie na podstawie wykazów osób upoważnionych,
- prowadzenia dokumentacji,
- sprawowanie nadzoru nad wartownikami pełniącymi służbę na posterunkach obchodowych zewnętrznych,
- realizacja ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z Instrukcją Ochrony,
b) posterunek ruchomy, zewnętrzny, całodobowy - jeden pracownik uzbrojony w karabinek lub pistolet maszynowy na posterunku ruchomym patrolujący teren po wyznaczonej trasie (oddziałowy magazyn uzbrojenia i amunicji i magazyn wielobranżowy, stacja MPS, pomieszczenia garażowe, ogrodzenie zewnętrzne) prowadząc obserwację ochranianych obiektów oraz sprawdzając prawidłowość zabezpieczeń poszczególnych obiektów, wyposażony dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie.
c) posterunek ruchomy, zewnętrzny, 16-sto godzinny (od 15.00 do 6.00 w dni robocze, całodobowy w dni ustawowo wolne od pracy) - jeden pracownik uzbrojony w karabinek, pistolet maszynowy na posterunku ruchomym patrolujący teren po wyznaczonej trasie (teren Parku Sprzętu Technicznego, budynek sztabu, budynek koszarowy, ogrodzenie zewnętrzne) prowadząc obserwację ochranianych obiektów oraz sprawdzając prawidłowość zabezpieczeń poszczególnych obiektów, wyposażony dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie.

Zamawiający zastrzega możliwość przeniesienia jednego z posterunków zewnętrznych ( w czasie osiągania WSGB lub ćwiczeń) Obiektu I do realizacji zadań ochronnych Stanowiska Dowodzenia w kompleksie 4108 lub 4039. Szczegółowy zakres zostanie obiety w Instrukcji Ochrony.

Konieczność współdziałania pracowników ochrony ze sobą oraz ze służbą realizującą zadania ochronne na terenie kompleksu oraz utrzymania grupy interwencyjnej w przypadku powstania zagrożenia obiektu na wezwanie (czas reakcji max. 20 min.).

II. OBIEKT II - kompleks 4039 Redłowo przy ul. Orląt Lwowskich 20.
1. Obiekt kategorii drugiej (II) jako kompleks koszarowy i szkoleniowy z pododdziałowym magazynem broni wydzielonym jako pomieszczenie podlegające szczególnej ochronie. Jest to teren leśny z infrastrukturą.
2. Realizacja zadań ochronnych przez trzech pracowników SUFO w następującym układzie:
a) posterunek ruchomy - dwóch pracowników uzbrojonych w karabinek, pistolet maszynowy lub pistolet wojskowy na posterunkach ruchomych patrolujący teren po wyznaczonej trasie, prowadząc obserwację ochranianych obiektów oraz sprawdzając prawidłowość zabezpieczeń poszczególnych obiektów, wyposażeni dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie.
- częstotliwość wysyłania pracowników ochrony na podstawie opracowanego harmonogramu zawartego w Instrukcji Ochrony,
- zastosowanie wariantowości tras patrolowania, obejmujących swym zasięgiem wszystkie położone w kompleksie obiekty.
- dobieranie w sposób nieszablonowy wariantów, komponowanie tras patrolowania w sposób zmienny, nie dający się przewidzieć.
- jeden z pracowników ochrania obiekty znajdujące się po lewej stronie drogi (przedłużenia ul. Orląt Lwowskich) wraz z ogrodzeniem zewnętrznym, drugi teren wraz z obiektami po prawej stronie drogi z ogrodzeniem zewnętrznym kompleksu.
b) biuro przepustek - pracownik ochrony bez broni (wyposażony w środki przymusu bezpośredniego) z zadaniem kontroli dokumentów uprawniających do wejścia/wjazdu na teren kompleksu, kierowanie ruchem osób i pojazdów, powiadamianie osób funkcyjnych o przybyciu interesanta, ochrona bramy wjazdowej, sprawowanie nadzoru nad wartownikami pełniącymi służbę na posterunkach.

Konieczność współdziałania pracowników ochrony ze sobą oraz ze służbą realizującą zadania ochronne na terenie kompleksu oraz utrzymania grupy interwencyjnej w przypadku powstania zagrożenia obiektu na wezwanie (czas reakcji max. 20 min.).

III. OBIEKT III - budynek nr 1 4039 przy ul. Redłowskiej 1
Realizacja zadań ochronnych przez jednego pracownika SUFO bez broni (wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie.
- obowiązkiem pracownika ochrony w godzinach funkcjonowania budynku 4039/1 (były ZIMW) 07.30 - 15.30 jest udostępnienie pracownikom obiektu i zamknięcie po sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczenia.
- prowadzenie gospodarki kluczami od pomieszczeń podlegających ochronie na podstawie wykazu osób upoważnionych,
- stałe prewencyjne obchody obiektu oraz terenu wokół budynku.

Konieczność współdziałania pracownika ochrony ze służbą realizującą zadania ochronne na terenie kompleksu 4039 Redłowo oraz utrzymania grupy interwencyjnej w przypadku powstania zagrożenia obiektu na wezwanie (czas reakcji max. 20 min.).

IV. OBIEKT IV - budynku nr 1 4089 przy ul. Pułaskiego 7
Realizacja zadań ochronnych przez jednego pracownika SUFO bez broni (wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie)
- obowiązkiem pracownika ochrony w godzinach funkcjonowania budynku w godz. 07.30 - 15.30 jest udostępnienie pracownikom obiektu, po zakończeniu pracy sprawdzenie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń obiektu.
- prowadzenie gospodarki kluczami od pomieszczeń podlegających ochronie na podstawie wykazów osób upoważnionych,
- stałe prewencyjne obchody obiektu.

Konieczność współdziałania pracownika ochrony ze służbą realizującą zadania ochronne na terenie obiektu Dowództwa MW oraz utrzymania grupy interwencyjnej w przypadku powstania zagrożenia obiektu na wezwanie (czas reakcji max. 20 min.).

Grupa Interwencyjna Wykonawcy (wyposażona w środek transportu, pracownicy ochrony uzbrojeni w karabinek lub pistolet maszynowy, środki przymusu bezpośredniego, dodatkowo w środki łączności radiowej działającej na wydzielonym paśmie Wykonawcy, pilot napadowy oraz inny niezbędny sprzęt i indywidualne wyposażenie, pozostająca w całodobowej dyspozycji z zadaniem reagowania na sytuacje zagrożenia w poszczególnych obiektach. Czas reakcji patrolu do 20 min. Grupa interwencyjna przewidziana do reakcji we wszystkich obiektach (I-IV).

1.W Instrukcji Ochrony zostaną uszczegółowione zasady ochrony obiektów (trasy patrolowania, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, współpraca z wojskowymi służbami ochronnymi, Policją, Żandarmerią Wojskową, zestawienia sił i środków użytych do wykonywania umowy itp.).
2.Instrukcję ochrony wykonuje Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.) na podstawie § 6 ust. 4.
3.Zamawiający dostarczy wykaz osób upoważnionych do otwierania pomieszczeń podlegających ochronie oraz niezbędne informacje dla Wykonawcy celem wykonania Instrukcji Ochrony.
4.W ciągu 10 dnia od dnia popisania umowy wykonawca sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia zamawiającemu (Instrukcję ochrony terenu, komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego)zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ. Fizyczna ochrona terenu i obiektów rozpocznie się nie póżniej niż po upływie 10 dni od dnia podpisania i będzie trwała 12 miesięcy.

1.Wykonawca zobowiązany jest do kontroli osób wchodzących (wychodzących) oraz pojazdów wjeżdżających (wyjeżdżających) na teren i z terenu obiektu na podstawie obowiązującego systemu przepustkowego w jednostkach Marynarki Wojennej .
2.Uprawnienia Wykonawcy do kontroli dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie ochranianych obiektów, wnoszenia, wwożenia, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz nielegalnego wejścia osób postronnych na tereny i obiekty kompleksu Redłowo (JW 4024) określone zostaną w Instrukcji Ochrony.
3.Zamawiający udostępni i przekaże protokularnie Wykonawcy:
- Stacjonarną łączność przewodową i środki łączności bezprzewodowej do powiadamiania i alarmowania oficera dyżurnego jednostki wojskowej (osoby odpowiedzialnej za ochronę obiektu ) o zaistniałych zdarzeniach (do użytku lokalnego);
- Niezbędne oświetlenie i zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów;
- Pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań ochronnych i pomieszczenia socjalne dla pracowników ochrony;
- Wyciąg z Planu ochrony obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.).
4.Zamawiający umożliwia pracownikom ochrony korzystanie z systemu zabezpieczenia medycznego w JW. 4024.

1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował stabilność składu osobowego zespołu pracowników realizujących w imieniu Wykonawcy przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków oraz opiniowania zasadności dokonywania zmian w składzie zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
2.Wykonawca ma obowiązek przekazania dowódcy JW 4024 wykazu wszystkich pracowników ochrony przewidzianych do ochrony poszczególnych kompleksów wraz z podaniem stopnia, numeru i organu wydającego licencje posiadane przez tych pracowników.
3.Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, uzgadniać z Zamawiającym wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy wykaz osób, sprzętu pojazdów biorących udział w realizacji umowy.
4.Pracownicy ochrony fizycznej przewidziani do ochrony obiektów wojskowych nie mogą posiadać statusu osób niepełnosprawnych i muszą posiadać kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. posiadać stosowne licencje (osoba koordynująca pracą pracowników ochrony na posterunkach zewnętrznych w obiekcie I oraz pełniąca służbę w pomieszczeniu biura przepustek w obiekcie II, dodatkowo koordynator ochrony SUFO Wykonawcy - licencję II stopnia; pozostali pracownicy - licencje I stopnia) oraz posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE dla pracowników ochrony na posterunkach i POUFNE dla funkcyjnych wykonujących pozostałe zadania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wydane przez pełnomocnika ochrony Wykonawcy.
5.Wykonawca zobowiązuje się do jednolitego umundurowania pracowników ochrony w następujący sposób:
- umundurowanie służbowe z oznakami przynależności do SUFO oraz z identyfikatorami osobowymi;
- umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie pracowników SUFO musi być zgodne z obowiązującymi przepisami;
- Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w broń palną bojową (karabinek lub pistolet maszynowy wraz z amunicją), niezbędne środki przymusu bezpośredniego oraz inne wyposażenie konieczne do wykonywania usług z zakresu ochrony, zgodnie z wymogami zawartymi w powyższym opisie zamówienia dla poszczególnych obiektów, w tym urządzenia łączności radiowej działające na wydzielonym i dopuszczonym do użycia przez właściwa instytucję paśmie oraz pilot napadowy sygnalizujący sytuację zagrożenia podłączony do niezależnego centrum powiadamiania alarmowania Wykonawcy. .
6.Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia sygnalizacji napadu do własnego niezależnego centrum powiadamiania alarmowania lub inny skuteczny sposób przekazania sygnału o zagrożeniu w danym obiekcie.
7.Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za straty poniesione przez Zamawiającego wynikłe z nienależytego wykonania warunków umowy.
8.Wysokość strat każdorazowo ustalana jest na podstawie protokołu sporządzanego na tę okoliczność i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Zasady podległości pracowników ochrony:
1.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy, który wydaje im polecenia i sprawuje dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami.
2.Pracownicy Wykonawcy pod względem wykonywania obowiązków związanych z ochroną obiektów, terenów i urządzeń na terenie kompleksu podlegają bezpośrednio: - Wykonawcy;
- Dowódcy zmiany (w stosunku do pracownikach pełniących służbę na posterunkach obchodowych obiektu I oraz pracownikowi biura przepustek w odniesieniu do pracowników posterunków obchodowych w obiekcie II);
3.Oficerowi dyżurnemu oddziału, jego pomocnikowi (w stosunku do wszystkich obiektów) i pomocnikowi oficera dyżurnego oddziału w pionie wsparcia,(w stosunku do pracowników obiektu II i III) oraz oficerowi dyżurnemu DMW i Kierownikowi Sekcji Zabezpieczenia ( w stosunku do pracowników ochrony obiektu IV ).
4.Usługi z zakresu przedmiotowej umowy wykonywane będą pod nadzorem Pełnomocnika Ochrony i Komendanta Ochrony JW 4024.

Ochrona informacji niejawnych.
1.Na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową zgodnie z ustawą z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631 z późń. zm.), do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.).
2.Sposób ochrony tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników ochrony zgodnie z ustawą wymieniona w ust. 1 oraz dodatkowymi wytycznymi związanymi bezpośrednio z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca potwierdza znajomość odpowiedzialności za naruszenie ww. przepisów.
3.Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych związanych
z działalnością merytoryczną Zamawiającego, przestrzegając zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 196, poz.1631 z późń. zm.) oraz przepisach o ochronie tajemnicy w Siłach Zbrojnych RP.
4.Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa JW 4024.
5.Szczegółowe dane dotyczące ochrony informacji niejawnych zostaną zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącej załącznik do umowy.

Zakres i sposób kontroli wykonywania zadań ochrony terenów, obiektów, urządzeń JW 4024 w poszczególnych obiektach przez pracowników SUFO prowadzany przez przełożonych oraz osoby określone w odrębnych przepisach, posiadające uprawnienia do kontroli stanu ochrony JW 4024:
1.Pełnomocnik Ochrony oraz Komendant Ochrony oraz osoby wymienione w § 7 ust. 3 mają prawo kontroli pracowników ochrony o każdej porze dnia i nocy. Wszystkie uwagi dotyczące wykonywania usług z zakresu ochrony będą przekazywane Wykonawcy, który będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia. W przypadku rażącego lub powtarzającego się zaniedbywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający na wniosek Dowódcy JW 4024 uprawniony będzie do odstąpienia od umowy;
2.Za zgodą Dowódcy JW 4024 kontrolę może przeprowadzać organ Żandarmerii Wojskowej oraz inne osoby posiadające uprawnienia do kontroli stanu ochrony terenów, obiektów i urządzeń wojskowych. Kontrolę przeprowadza się w obecności Pełnomocnika Ochrony, Komendanta Ochrony JW 4024;
3.Ogólny zakres kontroli:
- Sposób wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy wynikający z realizacji niniejszej umowy, Planu Ochrony, Instrukcji Ochrony i innych dokumentów normatywnych;
- Stan wyposażenia pomieszczeń przekazanych Wykonawcy;
- Stan dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia;
- Trzeźwość pracowników;
- Zasady przechowywania broni i amunicji;
- Wyposażenie pracowników Wykonawcy;
- Sprawność technicznych systemów wspomagających ochronę oraz środków łączności;
4.Kontrole będą dokonywane w miejscu pełnienia służby, w rejonach posterunków (na trasach patrolowania) kontrole dokonuje się w obecności pracownika ochrony koordynującego tok pełnienia pracy.
5.W siedzibie Wykonawcy osoby wymienione w § 9 ust. 1 i 2 mają prawo do kontroli:
- Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
- Dokumentację związana z prowadzeniem przez Wykonawcę szkoleń dla pracowników;
- Aktualności poświadczeń bezpieczeństwo osobowego pracowników Wykonawcy realizujących umowę.

1.Szczegółowe uprawnienia osób funkcyjnych jednostki wojskowej oraz służb dyżurnych w stosunku do pracowników zostaną określone w Instrukcji Ochrony.

2.Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą w związku z wykonywaniem usług z zakresu ochrony ze strony Zamawiającego jest Pełnomocnik Ochrony oraz Komendant Ochrony JW 4024 lub inna osoba wyznaczona przez Dowódcę JW 4024..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 15 000,00 zł.- kserokopie wpłaty wadium dołączyć do oferty.
2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami pkt. 13 SIWZ i może być wniesione w:
- Pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych.
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić do banku :
Bank PKA S. A. V O Gdynia nr konta 39 1240 2933 1111 0010 1598 5171 z dopiskiem Wadium na PN - POIN SUFO JW4024 2009
4.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223, poz.1655 zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058) powyżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust 8
5.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium, jeżeli:
a) upłynie termin związania ofertą;
b) zostanie zawarta umowa;
c) unieważni przetarg, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich składana.
6.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:
a) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta zostanie odrzucona.
7.Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu , chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżacych po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej u Pzp):
  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz udokumentują tą wiedzę poprzez złożenie odpowiednich dokumentów;
  b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  e)złożą formularz ofertowy wraz z dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ
  f)spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikację wymagania;
  2.Zamawiający w toku sprawdzania ofert dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg kryterium spełnia nie spełnia, kolejno dla każdego z wymaganych warunków, oraz zgodności z treścią SIWZ. Zamawiający dokona ww. czynności wyłącznie na podstawie analizy złożonej oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
  3.Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście: czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż), czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejscu oryginału została potwierdzona za zgodność przez osoby uprawnione.
  4.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczeni zostaną wykonawcy, co do których zastosowanie mają przepisy art. 24 ust.1 pkt.1-10 art. 24 ust. 2 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5.Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a jego ofertę uzna za odrzuconą.
  6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  Zamawiający przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie traktuje spółki cywilne i konsorcja.
  a)Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinien oddzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VII niniejszej SIWZ. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty zgodnie z pkt. XIII 3) SIWZ.
  b)wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do przedstawienia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
  2.Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3.Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne w ZUS czy KRUS.
  4.Aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał potwierdzone prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty.
  5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt.4-8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt.9 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  7.Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia nie niższa niż: 500 000,00 zł;
  8.Aktualna koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późń. zm.).
  9.Wykaz wykonanych lub wykonywanych (przez okres co najmniej 6 miesięcy) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 2 usług w zakresie ochrony osób i mienia (podobnych, przedmiotowo zbieżnych z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości ( minimum 300 000,00 zł - każda ), zawierający datę wykonania, dane zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie) załącznik nr 6
  10.Oświadczenie o dysponowaniu pracownikami ochrony planowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, którzy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli wskazanej w SIWZ, licencje i pozwolenia na posiadanie broni palnej, w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ (wzór - załącznik nr 7 do SIWZ).
  11.Oświadczenie o posiadaniu Kancelarii Tajnej i zatrudnieniu przez Wykonawcę Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych załącznik nr 8.
  12.Oświadczenie Wykonawcy o wyposażeniu planowanych do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników ochrony w jednolite umundurowanie załącznik nr 9.
  13.Oświadczenie Wykonawcy o wyposażeniu w broń palną bojową, środki łączności bezprzewodowej, latarki, piloty napadowe, maski przeciwgazowe, środki przymusu bezpośredniego, pojazd służbowy załącznik nr 10 .
  14.Oświadczenie o posiadaniu Grupy Interwencyjnej załącznik nr 11
  15.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na zasadach i w trybie określonym , w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.05.2002 roku w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa Państwa ( Dz. U. nr 78 poz. 707), rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.06.1999 roku w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów , komórek i jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej (Dz. U. nr 60, poz. 647 zm. Dz. U. z 2006 r., nr 19 poz. 148) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.06.1999 roku w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej (dz. U. nr 58 poz. 619 zm. Dz. U. z 2006 roku nr 19 poz 147).
  16. Wypełniona i podpisana Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego załącznik nr 15..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 90

 • 2 - DOŚWIADCZENIE - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 4024
ul. Strażacka 2-8
81-301 Gdynia 1.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2009 godzina 10:30, miejsce: Jednostka Wojskowa 4024 - Kancelaria (budynek sztabu JW4024 II piętro)
ul. Strażacka 2-8
81-301 Gdynia 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).