Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

. Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulic: Różanej, Storczykowe... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-03-01, miasto Grodzisk Mazowiecki
Data publikacji: 2013-03-01
Przedmiot: . Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulic: Różanej, Storczykowej, Rumiankowej w Grodzisku Mazowieckim Zakres podstawowych robót: 1) montaż słupów oświetleniowych aluminiowych - 10 szt. 2) montaż opraw oświetleniowych OUSd 70 z wysięgnikam
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Grodzisk Mazowiecki: Budowa oświetlenia ulic: Różanej, Storczykowej, Rumiankowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Złotej w Izdebnie Kościelnym, ulicy Polnej Róży w Opypach gmina Grodzisk Mazowiecki.

Numer ogłoszenia: 85144 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21432 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, faks 022 7555327.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulic: Różanej, Storczykowej, Rumiankowej w Grodzisku Mazowieckim, ulicy Złotej w Izdebnie Kościelnym, ulicy Polnej Róży w Opypach gmina Grodzisk Mazowiecki..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulic: Różanej, Storczykowej, Rumiankowej w Grodzisku Mazowieckim Zakres podstawowych robót: 1) montaż słupów oświetleniowych aluminiowych - 10 szt. 2) montaż opraw oświetleniowych OUSd 70 z wysięgnikami - 10 kpl. 3) ułożenie kabla YAKXS 4x25 mm2 - ok. 330 mb 4) montaż szafki oświetleniowej SOK - 1 kpl. 5) rury AROTA O 75 - ok. 60 mb II. Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicy Złotej w Izdebnie Kościelnym Zakres podstawowych robót: 1) montaż opraw oświetleniowych OUSd 70 z wysięgnikami - 3 kpl. 2) montaż przewodów AsXSn o przekroju 2x25 mm2 - ok. 100 mb 3) montaż słupów oświetleniowych z żerdzi wirowanych E 4,3 i dł. 10m - 2 szt. 4) montaż słupów oświetleniowych z żerdzi żelbetonowych ŻN-10 - 1 szt. III. Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicy Polnej Róży w Opypach Zakres podstawowych robót: 1) montaż słupów oświetleniowych z żerdzi wirowanych E 10 - 2 szt. 2) montaż słupów oświetleniowych żelbetonowych ŻN-10 - 3 szt. 3) montaż opraw oświetleniowych OUSd 70 z wysięgnikami - 17 kpl. (w tym na istniejących słupach - 12 kpl.) 4) montaż przewodów AsXSn o przekroju 2x25 mm2 - ok. 649 mb 5) montaż szafki oświetleniowej SON - 2 kpl. UWAGA: Zamawiający zmniejszył ilość opraw do zamontowania na istniejących słupach w stosunku do projektu z 14 kpl. na 12 kpl. Sposób wykonania, rodzaj, ilość, parametry materiałów określa projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania robót oraz pomocniczo przedmiar robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował materiały i urządzenia posiadające atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś ul. Prażmowska 42d, 05-504 Złotokłos, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125845,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 71773,08


 • Oferta z najniższą ceną: 71773,08 / Oferta z najwyższą ceną: 173520,00


 • Waluta: PLN.