Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizac... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-02-14, miasto Krzyżanowice
Data publikacji: 2013-02-14
Przedmiot:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S 3516 z drogą krajową nr 45, opisanych w projektach, specyfikacji technicznej wykonania
Lokalizacja: Krzyżanowice
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Krzyżanowice:
Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S 3516 z drogą krajową nr 45

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


Numer ogłoszenia: 62050 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzyżanowice , ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, woj. śląskie, tel. (032) 4194051, 4194050, faks (032) 4194234. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz zawrzeć umowy ramowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S 3516 z drogą krajową nr 45

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę powiatową S 3516 z drogą krajową nr 45, opisanych w projektach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze, w tym wykonanie wszystkich prac jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Krzyżanowskiej w Tworkowie na odcinku 925,8 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr S3516 do drogi prowadzącej na Żwirownię UTEX przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 45 (ul. Nowa) obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z podbudową pod częścią drogi; chodników i zjazdów bramowych z kostki betonowej 6cm i 8 cm; elementów odwodnienia - odcinków kanalizacji deszczowej z kolektorem, studniami rewizyjnymi, studniami i kratkami ściekowymi; elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowy kolidujących urządzeń teletechnicznych.

Przebudowa ul. Krzyżanowskiej odbywać będzie się w obrębie pasa drogowego. Przyjęte szerokości jezdni wynoszą odpowiednio:

6,0m od km 0+000,00 do km 0+204,40

5,5m od km 0+219,00 do km 0+269,70 i od 0+675,50 do km 0+925,90

5,0m od km 0+286,00 do km 0+648,60

Pomiędzy odcinkami jezdni o różnych szerokościach zastosowano proste przejściowe.
Na wysokości przepustu w km 0+544 zaprojektowano korektę przebiegu trasy drogi wraz z przebudową murka czołowego przepustu oraz zastosowaniem bariery energochłonnej od strony wylotu. Projektowana przebudowa chodnika prowadzona będzie w obrębie istniejącego ciągu pieszego po prawej stronie drogi przy jezdni w km 0+901,16 - zasadnicza szerokość chodnika 1,5m. Przewidziano przejście dla pieszych komunikujące chodnik z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krzyżanowic. Skrzyżowania z ul. Wąską i ul. Bonczyka zaprojektowano jako wyniesione z kostki betonowej 8cm, a na skrzyżowaniu z ul. Odrzańską i Zamkową zaprojektowano wysepkę kanalizującą (regulującą) ruch pojazdów wykonaną z kostki granitowej.

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe i ziemne; roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej; roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania różnych nawierzchni; roboty w zakresie regulacji ruchu - poprawy bezpieczeństwa oraz; przebudowa kolidujących urządzeń,

2) organizację budowy, obejmującą:

a) organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

b)uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie - Wykonawca ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia;

c) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót.

3. W zakresie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca winien ująć wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do jego zrealizowania, odebrania i użytkowania wynikające z uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa polskiego m. in.: zabezpieczyć geodezyjną obsługę inwestycji (m.in. geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie przed rozpoczęciem robót tak aby wszelkie prace prowadzone były w obrębie pasa drogowego i nie wchodziły w tereny osób trzecich, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych czynności, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia); wykonać wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy (czynności związanych z BHP i BRD); wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, nadzorów; czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia oraz oddania do użytkowania zadania i oddania do użytkowania - uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest to konieczne) zamontowanych w związku z realizacją zadania urządzeń.

4. Warunki wykonawstwa:

1) zadanie należy realizować zgodnie z decyzją pozwolenia wodno - prawnego i zgodnie z uzgodnieniami projektu w szczególności:

a) z uzgodnieniami z zarządcami drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego i zgodnie z zatwierdzonymi projektami na czas prowadzenia robót i docelowy;

b)z uzgodnieniami TP S.A. na przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych i zgodnie z zatwierdzonym projektem - cz. teletechniczna;

c) zgodnie z uzgodnieniem wyrażającym zgodę na przełożenie 7 mb gazociągu kolidującego z inwestycją - przekładkę gazu wykona Rozdzielnia Gazu w Raciborzu na zlecenie inwestora, wiec Wykonawca zadania inwestycyjnego winien uzgodnić i skoordynować czasowo z zamawiającym i gazownią wykonanie tych robót z wykonywanymi przez siebie robotami przebudowy sieci teletechnicznej.

2) materiału z rozbiórki - krawężniki granitowe i kostkę nieregularną należy zeskładować w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i przekazać za protokołem przekazania.

3) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z otrzymanymi materiałami w szczególności dotrzymać warunków uzgodnień o których mowa wyżej, wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz w uzgodnieniu z zamawiającym;

4) kierowanie robotami sprawowane będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i należących do właściwej izby samorządu zawodowego. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego;

5) zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

6) usunięcie wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonawstwa i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót oraz uporządkowanie terenów w pobliżu terenu budowy.

5. Dokumenty opisujące prace niezbędne do wykonania zamówienia dostarczone przez Zamawiającego:

1) Projekty: budowlano - wykonawczy i organizacji ruchu, operat wodno- prawny - Zał. Nr I,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Zał. Nr II,

3) Przedmiar robót i wykaz kosztów (robót) niekwalifikowanych do współfinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. - Zał. Nr III.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu każdy z wykonawców zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

   Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 robót obejmujących budowę, przebudowę, remont lub modernizację dróg w zakresie zbliżonym do zakresu zamówienia, obejmujących wykonanie nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej na podbudowach i robót związanych z kanalizacją odwadniającą o łącznej wartości min.1.000.000,00zł lub równowartość w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

   Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym poprzez dysponowanie min.: 1 rozkładarką mas, 1 koparko - ładowarką, 1 koparkę, 1 spycharką lub równiarką, 1 walcem drogowym i sprzętem do zagęszczania gruntu - 2 szt.
   Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez dysponowaniem osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania robót jakie objęte są przedmiotem zamówienia, którzy należeć będą do właściwej izby samorządu zawodowego w trakcie realizacji zamówienia;

   Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

   UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 20006r. nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr.63, poz.394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia poprzez: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.000.000,00 zł lub równowartość w przeliczeniu na PLN wwedług średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

   Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


   Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty


  1. Kosztorys ofertowy przedstawiający kalkulację własną, zgodnie z zapisami pkt.13 SIWZ.

  2. Wykaz kosztów niekwalifikowanych do współfinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, sporządzony w oparciu o załączony wykaz kosztów (robót) niekwalifikowanych - (zał. IIIb).

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Oferta sporządzona przez Wykonawcę w oparciu o formularz ofertowy.

2. Upoważnienie do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty- pełnomocnictwo upoważniające powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy.

3. Dowód wniesienia wadium, do upływu terminu składania ofert.

4. Dane o częściach zamówienia powierzonych podwykonawcom.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Gwarancja - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przyjętego w Dokumentacji sposobu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego w następujących sytuacjach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego,

2) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych Dokumentacją, wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

2. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której:

1) wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji - jeżeli Zamawiający zaakceptuje fakt, że warunki pogodowe znacząco odbiegały od typowych, ale strony będą różniły się co do oceny jego wpływu na termin Odbioru końcowego, wówczas termin realizacji ulegnie przesunięciu o 7 dni; przesunięcie terminu Odbioru końcowego, przy braku zgodnego porozumienia między Stronami, z opisanych wyżej przyczyn może nastąpić tylko jednokrotnie w okresie realizacji Umowy.

2) zgodnie z postanowieniami pkt.1 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia.

3) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.

4) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.

4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku Vat.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krzyzanowice.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pok. 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie