Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia ulicznego: - przyłącze kablowe podziemne YAKY4x35 - długość... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-11-15, miasto Lublin
Data publikacji: 2010-11-15
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego:
- przyłącze kablowe podziemne YAKY4x35 - długość kabla 16 m
- szafka oświetleniowa SPL-1/SO na fundamencie prefabrykowanym z wyposażeniem 1szt.
- słupy oświetleniowe żelbetowe z wysięgnikiem i oprawą - 10
Lokalizacja: Lublin
(lubelskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Lublin: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap II (przedłużenie o 10 latarni)

Numer ogłoszenia: 323169 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316287 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap II (przedłużenie o 10 latarni).


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego:

- przyłącze kablowe podziemne YAKY4x35 - długość kabla 16 m

- szafka oświetleniowa SPL-1/SO na fundamencie prefabrykowanym z wyposażeniem 1szt.

- słupy oświetleniowe żelbetowe z wysięgnikiem i oprawą - 10 szt

- podziemna linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKY4x35 - długość kabla 421 m

- wykonanie uziomów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • MULTIMEL Dariusz Gałan, ul. Chełmska 9A, 22-170 Rejowiec Fabryczny, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56714,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 51000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 51000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51000,00


 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Planowany zakres zamówienia uzupełniającego polega na przedłużeniu oświetlenia drogowego wzdłuż tej samej drogi co w zamówieniu podstawowym z roku 2009 - nr ogłoszenia w BZP 6090. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu postawowym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi około 33 procent wartości zamówienia podstawowego.

  Korzystanie ze zwykłego trybu przetargowego opóźniłoby inwestycję w czasie i mogłoby spowodować nie wykonanie jej w tym roku.


  Art. 67. ust. 1. pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego