Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Część 1: Kucharz (kod zawodu: 512090). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadz... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-01-21, miasto Suwałki
Data publikacji: 2013-01-21
Przedmiot: Część 1: Kucharz (kod zawodu: 512090). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Kucharz dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Lokalizacja: Suwałki
(podlaskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Suwałki: Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych podczas szkoleń dla uczestników projektów Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku oraz Edukacja + praca = sukces.

Numer ogłoszenia: 11153 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku , Lipniak 3, 16-402 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 562 10 02, faks 087 562 11 61. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.owl.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych podczas szkoleń dla uczestników projektów Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku oraz Edukacja + praca = sukces..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1: Kucharz (kod zawodu: 512090).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Kucharz dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 2: Pokojowa (kod zawodu: 911203).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pokojowa/-y dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 3: Pomoc krawiecka (kod zawodu: 932905).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomoc krawiecka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 4: Pomocniczy robotnika przy konserwacji terenów zieleni (kod zawodu: 921401).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomocniczy robotnika przy konserwacji terenów zieleni dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 5: Maglarz (kod zawodu: 912101) - Praczka (kod zawodu: 912102).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Maglarz - Praczka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 6: Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa (kod zawodu: 422401).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.

Część 7: Kucharz (kod zawodu: 512090).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Kucharz dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Część 8: Pokojowa (kod zawodu: 911290).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pokojowa/-y dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Część 9: Pomoc krawiecka (kod zawodu: 932905).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomoc krawiecka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Część 10: Robotnik gospodarczy (kod zawodu: 515303).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Robotnik gospodarczy dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Część 11: Maglarz (kod zawodu: 912101). - Praczka (kod zawodu: 912102).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Maglarz - Praczka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Część 12: Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa (kod zawodu: 422602).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Recepcjonista hotelowy - Recepcjonistka hotelowa dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r.

Forma współpracy - umowa zlecenie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie wykonawcy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym - w tym czasie usługi polegające na zrealizowaniu minimum 1 szkolenia zgodnego z przedmiotem składanej oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie wykonawcy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Oświadczenie wykonawcy.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Program szkolenia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana ilości osób uczestniczących w szkoleniu w zależności od potrzeb zamawiającego. Zmiana wysokości wynagrodzenia uzależniona od ilości osób objętych szkoleniem.
Zmiana postanowień umowy w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w chwili jej podpisywania.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.owl.suwalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Lipniak 3 16-402 Suwałki.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Lipniak 3 16-402 Suwałki.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożony i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt pn. Edukacja + praca = sukces współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożony i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kucharz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Kucharz dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pokojowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pokojowa/-y dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pomoc krawiecka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomoc krawiecka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pomocnicy robotnika przy konserwacji terenów zieleni..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomocnicy robotnika przy konserwacji terenów zieleni dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Maglarz - Praczka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Maglarz - Praczka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku (POKL.07.02.01-20-296/12) w okresie od 15 lutego 2013r. do 30 czerwca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kucharz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Kucharz dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pokojowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pokojowa/-y dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pomoc krawiecka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Pomoc krawiecka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Robotnik gospodarczy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Robotnik gospodarczy dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Maglarz - Praczka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Maglarz - Praczka dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkolenia z modułu Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa dla grupy 5 - 10 uczestników/-czek z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym projektu Edukacja + praca = sukces (POKL.07.04.00-20-025/12) w okresie od 1 marca 2013r. do 31 lipca 2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.