Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Część 1. Temat: Dyrektor szkoły jako zarządzający budżetem. Część 2. Temat: Dyr... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-11-12, miasto Chełmno
Data publikacji: 2013-11-12
Przedmiot: Część 1. Temat: Dyrektor szkoły jako zarządzający budżetem. Część 2. Temat: Dyrektor jako organizator BHP w szkole. Część 3. Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jego podział i dokumentowanie. Część 4. Temat: Kontrola zarządcza. Część 5. Tem
Lokalizacja: Chełmno
(kujawsko-pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Chełmno: Szkolenia z zakresu: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

Numer ogłoszenia: 460216 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218481 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6860052, 6863429, faks 56 6863429.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna..


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia z zakresu: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1. Temat: Dyrektor szkoły jako zarządzający budżetem.
Część 2. Temat: Dyrektor jako organizator BHP w szkole.
Część 3. Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jego podział i dokumentowanie.
Część 4. Temat: Kontrola zarządcza.
Część 5. Temat: Szkolny program profilaktyki.
Część 6. Temat: Koncepcja resilience.
Część 7. Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Część 8. Temat: Uczeń odrzucony przez grupę rówieśniczą.
Część 9. Temat: Współpraca z rodzicami.
Część 10. Temat: Praca z uczniem zdolnym na kołach naukowych
Część 11. Temat: Współpraca z rodzicami, angażowanie ich w naukę i wychowanie dzieci.
Część 12. Temat: Wspomaganie w zakresie uspołeczniania, jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie.
Część 13. Temat: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
Część 14. Temat: Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim. Projekt realizowany w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 2   

Nazwa: Dyrektor jako organizator BHP w szkole.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 1. Beata Utrata,, ul. Raszei 7, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 1000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 2. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Wspomaganie w zakresie uspołeczniania, jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 3. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Współpraca z rodzicami, angażowanie ich w naukę i wychowanie dzieci.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 3. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Współpraca z rodzicami.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 3. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 4. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Koncepcja resilience.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 7. Wioletta Junik,, Osówic, 86-014 Sicienko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Szkolny program profilaktyki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • 8. Wioletta Junik, Osówiec, 86-014 Sicienko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2950,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00


 • Waluta: PLN.