Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-02-14, miasto Gdańsk
Data publikacji: 2013-02-14
Przedmiot: Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II: I. Analizatora komórek opartego na technice fluorescencji - 1 sztuka, oraz urządzenia do pomiaru liczby komórek w hodowli komórkowej - 1 sztuka. II. Mikroto
Lokalizacja: Gdańsk
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Gdańsk: A120-211-181/12/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II

Numer ogłoszenia: 23991 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 507008 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5232344, faks 058 5232484, 5523741.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: A120-211-181/12/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II: I. Analizatora komórek opartego na technice fluorescencji - 1 sztuka, oraz urządzenia do pomiaru liczby komórek w hodowli komórkowej - 1 sztuka. II. Mikrotomu saneczkowego z przystawką mrożeniową, uchwytem bloczków oraz uchwytem nożyków niskoprofilowych z szybkim mocowaniem mimośrodowym - 1 sztuka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy m. in. realizacji projektu A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases, umowa o dofinansowania TEAM/2008-2/7 z dnia 01.03.2009. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Analizator komórek oparty na technice fluorescencji - 1 sztuka, oraz urządzenie do pomiaru liczby komórek w hodowli komórkowej - 1 sztuka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54052,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 64977,05


 • Oferta z najniższą ceną: 64977,05 / Oferta z najwyższą ceną: 64977,05


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Mikrotom saneczkowy z przystawką mrożeniową, uchwytem bloczków oraz uchwytem nożyków niskoprofilowych z szybkim mocowaniem mimośrodowym - 1 sztuka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Electro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41800,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 43848,00


 • Oferta z najniższą ceną: 43848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43848,00


 • Waluta: PLN.