Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

dostawa chemicznych środków ochrony roślin i nawozu mineralnego, opisanych w zał... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-08-26, miasto Warszawa
Data publikacji: 2010-08-26
Przedmiot: dostawa chemicznych środków ochrony roślin i nawozu mineralnego, opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 193 tys. EURO.
Lokalizacja: Warszawa
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Warszawa: dostawa chemicznych środków ochrony roślin i nawozu mineralnego

Numer ogłoszenia: 266630 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory , ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8851453, faks 022 6519284. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzdwilanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa chemicznych środków ochrony roślin i nawozu mineralnego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa chemicznych środków ochrony roślin i nawozu mineralnego, opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 193 tys. EURO.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3, 24.44.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografieIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1) w zakresie przedmiotu zamówienia jeśli zmiany są na korzyść Kupującego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Kupującego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ceny realizacji przedmiotu zamówienia;
3) w zakresie terminu realizacji zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Kupującego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże o okres nie dłuższy niż 14 dni.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzdwilanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów - Obory, ul. Vogla 44, 02-990 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2010 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Dyrektora RZD Wilanów - Obory, ul. Vogla 44, 02-990 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Butisan Star 416SC lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Butisan Star 416SC lub równoważny 280 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Galera 334SL lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Galera 334SL lub równoważny 60 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Targa Super 5EC lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Targa Super 5EC lub równoważny 140 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Glean 75WG lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Glean 75WG lub równoważny 0,3 kg,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Bi-58 Nowy 400EC lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bi-58 Nowy 400EC lub równoważny 130 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Caramba 60SL lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Caramba 60SL lub równoważny 170 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Drill lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drill lub równoważny 140 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kinto - Duo 080FS lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kinto - Duo 080FS lub równoważny 60 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Plonvit R lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Plonvit R lub równoważny 1 000 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Gro - Stop 300HN lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gro - Stop 300HN lub równoważny 200 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Take off lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Take off lub równoważny 20 litrów,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Saletra amonowa 34% lub równoważny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Saletra amonowa 34% lub równoważny 24 000 kg..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.44.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.