Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb budynków:sumaryczna moc zamówiona-328kW... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2011-03-02, miasto Skawina
Data publikacji: 2011-03-02
Przedmiot: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb budynków:sumaryczna moc zamówiona-328kW,prognozowane roczne zużycie energii - 779 875,00 kWh, w tym taryfa C 11 - 119 545,00kWh;taryfa C22A - 618 810,00 kWh;taryfa C21- 41 520,00kWh. Zamawiający zaliczany jest do
Lokalizacja: Skawina
(małopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Skawina: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Numer ogłoszenia: 33896 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie , ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 276 24 12, faks 012 276 24 12 wew. 38.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb budynków:sumaryczna moc zamówiona-328kW,prognozowane roczne zużycie energii - 779 875,00 kWh, w tym taryfa C 11
- 119 545,00kWh;taryfa C22A - 618 810,00 kWh;taryfa C21- 41 520,00kWh.
Zamawiający zaliczany jest do IV i V grupy przyłączeniowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca powinien posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną stosownie do wymogów ustawy Prawo energetyczne.Zamawiający oceni spełnienie
   w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg.formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie do potwierdzenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1/Formularz oferty;2/Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz(jeżeli dotyczy)3/pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy,jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa;4/Dokument potwierdzajacy ustanowienie pełnomocnictwa zgodnie z art.23ust.2ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku,gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie;5/pisemne zobowiązanie innych podmiotów dooddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treścioferty ,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:1/strony dopuszczają możliwość zmiany strony umowy tj.następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów;2/strony przewiduja możliwość w przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT dokonania zmiany stawki VAT określonej w niniejszej umowie bez zmiany wartości brutto umowy;3/strony przewidują możliwość zmiany ceny jednostkowej za dostawę 1 kWh energii elektrycznej w przypadku obniżęnia cen za dostawę energii elektrycznej przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta umowa.Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw.wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zaamawiającego.Wszelkie zmiany nin.umowy wymagają - pod rygorem nieważności-zachowania formy pisemnej w postaci aneksu;4/Zamawiający może rozwiazać umowę w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie cen za energię elektryczną i stawek opłat,z zachowaniem miesięcznego okresy wypowiedzenia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckis.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ,ul.Żwirki i Wigury 11;32-050 Skawina(sekretariat).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,ul.Żwirki i Wigury 11;32-050 Skawina (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie