Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa maszyn do produkcji skarpet... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2008-04-12, miasto Wołów
Data publikacji: 2008-04-12
Przedmiot: Dostawa maszyn do produkcji skarpet
Lokalizacja: Wołów
(Dolnośląskie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Wołów: Dostawa maszyn do produkcji skarpet

Numer ogłoszenia: 75214 - 2008; data zamieszczenia: 12.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, tel. 071 3891116, fax 071 3891117.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prosport.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa maszyn do produkcji skarpet.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: nowych skomputeryzowanych maszyn do produkcji skarpet gładkich i frotte.
Zamówienie obejmuje zakup 3 szt. skomputeryzowanych maszyn do produkcji skarpet gładkich i frotte charakteryzujących się:
- produkcją wzorowanych skarpetek gładkiego splotu i frotte,
- funkcją trójwymiarowego dziewiarstwa,
- posiadająca wielofunkcyjny kontroler mocy,
- posiadająca instalacje Protektora, zapobiegającego łamaniu się igieł,
- posiadająca powiększony ekran LCD ułatwiający sprawdzenie i kontrolę przebiegu procesu,
- posiadająca Double Down-Picker do szybszego i lepszego dziania pięt,
- posiadająca wszystkie funkcje kontrolowane przez System Powietrzny, dzięki któremu
działania wykonywane są dokładniej i szybciej,
- posiadająca wybór 15 różnych włókien,
- posiadająca łatwą zmianę wielkości cylindra.
- posiadająca zastosowanie Automatycznego Systemu Kontroli Oczek, obsługiwanego przez
silnik skokowy,
- posiadająca możliwość użycia dyskietki 3 ½ FDD do transmisji (komputer - maszyna),
- posiadająca funkcje powtarzającego się podwójnego działania obwódek i pięt,
- posiadająca UPS (Uninterrupted Power Supply) System - System Nieprzerywalnego
Dopływu Prądu:
-Funkcja dostarczania mocy przez 2 sekundy od momentu zatrzymania silnika po wyłączeniu prądu,
-Funkcja pamięci zachowująca dane przez 3 miesiące,
-Funkcja ciągłego zachowania w pamięci danych po ponownym włączeniu prądu,
- posiadająca funkcja przesuniętego dekowania o 180 o,
- posiadająca opcje drugiego elastycznego włókna.

Maszyny do produkcji skarpet powinne posiadać następujące parametry techniczne:

Średnica Cylindra - 3 ¾ ,
Ilość igieł - 144 - 156 igieł,
Max prędkość - min 200 RPM,
Silnik - Inwerter,
A.C Servo-motor - max 2 kw,
Moc wentylatora - max 1kw,
Moc panelu sterowniczego - max 0,7 kw.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.54.14.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
  1. Spełniający warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy tj. Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) oraz spełniają wymagania określone w SIWZ, oraz którzy:
  2. Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prosport.com.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów - odpłatnie 10 zł.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów, w dziale zamówień publicznych..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).