Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

dostawa wody mineralnej w butelkach z tworzywa sztucznego typu PET o pojemności... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-06-27, miasto Szczecin
Data publikacji: 2013-06-27
Przedmiot: dostawa wody mineralnej w butelkach z tworzywa sztucznego typu PET o pojemności 1,5 l w dwóch asortymentach: a) gazowana woda mineralna - w ilości 24 696 szt., b) niegazowana woda mineralna - w ilości 12 600 szt.
Lokalizacja: Szczecin
(zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Szczecin: dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej

Numer ogłoszenia: 249392 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147702 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie, ul. Czarnieckiego 9, 70-221 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 665 912 216, 665 912 226, faks 91 471 14 36.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa wody mineralnej w butelkach z tworzywa sztucznego typu PET o pojemności 1,5 l w dwóch asortymentach:

a) gazowana woda mineralna - w ilości 24 696 szt.,
b) niegazowana woda mineralna - w ilości 12 600 szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.10.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Wytwórnia Wód Mineralnych MINERAL Sp.J. Z.P.Chr.
  M. Duda - A. Maślanka, ul. Nadrzeczna 4a, 57-521 Gorzanów k/Kłodzka, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44755,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 31653,12


 • Oferta z najniższą ceną: 31653,12 / Oferta z najwyższą ceną: 31653,12


 • Waluta: PLN.