Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

I. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-02-05, miasto Szerzyny
Data publikacji: 2010-02-05
Przedmiot: I. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, retykulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c). II. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas,
Lokalizacja: Szerzyny
(małopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Szerzyny: Wykonanie badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

Numer ogłoszenia: 26119 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach , Szerzyny 26, 38-246 Szerzyny, woj. małopolskie, tel. 14 65 17 268, faks 14 65 17 268. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Szerzyny/Wprowadzenie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, retykulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c). II. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, lbuminy, kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol - HDL, cholesterol - LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (ASP), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGT), amylaza, kinaza keratynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBS, VDRL. III. Badanie moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osocza, ilościowe oznaczanie białka, Ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczenie wapnia, ilościowe oznaczenie amylazy. IV. Badanie kału:badanie ogólne, pasożyty, krew utajona - metodą immunochemiczną. V. Badanie układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo - kefalin owy (APTT), fibrynogen. VI. Badania mikrobiologiczne:posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella, białko C-reaktywne (CRP).
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej (USG).
Zdjęcia radiologiczne (RTG): zdjęcia klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (cały), zdjęcie kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcia czaszki w projekcji AP i bocznej, zdjęcie zatok w projekcji AP i bocznej, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Z uwagi na konieczności dojazdu pacjentów na badania wymienione w części 2 i 3 Wykonawcy składający ofertę winni mieć zlokalizowane placówki wykonywujące badania w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Materiał do badań wymienionych w części 1 będzie pobierany przez Zamawiającego w jego siedzibie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne pojemniki do pobierania materiału do badań. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania materiału do badań z siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność.
Odbiór materiału do badań minimum 2 razy w tygodniu w godzinach porannych (dzień i godzina zostanie ustalona z wybranym wykonawcą). Wyniki badań w formie papierowej dostarczane będą Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, następnego dnia lub najpóźniej przy następnym odbiorze materiału do badań (nie dotyczy badań wymagających dłuższego czasu wykonania). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiór wyników badań drogą internetową niezwłocznie po ich wykonaniu . W przypadkach pilnych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań na cito i wysłania Zamawiającemu wyniku faxem . Zamawiający będzie zlecał badania na podstawie oznakowanych skierowań lekarskich. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji wykonanych badań. W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, Wykonawca sporządzi na żądanie Zamawiającego odpisu wyników wykonanego badania diagnostycznego (nieodpłatnie). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wyników w sposób estetyczny i czytelny. Zamawiający otrzyma normy w poszczególnych badaniach, właściwe dla stosowania przez wykonawcę sposobów oznaczeń. Wykonawca zapewni wykonanie badań przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli przez NFZ w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i innych usług będących przedmiotem umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-3, 85.14.50.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie ustala się wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Złożenie oświadczenia z art. 22 ustawy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Złożenie oświadczenia z art. 22 ustawy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Złożenie oświadczenia z art. 22 ustawy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykaz osób, które będą wykonywać badania wraz z kopią wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Złożenie oświadczenia z art. 22 ustawyIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wykaz osób, które będą wykonywać badania wraz z kopią wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z wymogami NFZ).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Szerzyny/Wprowadzenie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
Szerzyny 26
38-246 Szerzyny
Tel/fax: 014 6517268.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2010 godzina 08:20, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach
Szerzyny 26
38-246 Szerzyny
Administracja (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie badań badań laboratoryjnych - analitycznych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, retykulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c). II. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, lbuminy, kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol - HDL, cholesterol - LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (ASP), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGT), amylaza, kinaza keratynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBS, VDRL. III. Badanie moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osocza, ilościowe oznaczanie białka, Ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczenie wapnia, ilościowe oznaczenie amylazy. IV. Badanie kału:badanie ogólne, pasożyty, krew utajona - metodą immunochemiczną. V. Badanie układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo - kefalin owy (APTT), fibrynogen. VI. Badania mikrobiologiczne:posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella, białko C-reaktywne (CRP)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie badań ultrasonograficznych jamy brzusznej (USG).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej (USG)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie zdjęć radiologicznych (RTG):.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zdjęcia radiologiczne (RTG): zdjęcia klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (cały), zdjęcie kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcia czaszki w projekcji AP i bocznej, zdjęcie zatok w projekcji AP i bocznej, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.