Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

I.Wykonanie konstrukcji jezdni z kostki polbruk, przekrój uliczny - 0,326 km - s... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-07-28, miasto Łomża
Data publikacji: 2010-07-28
Przedmiot: I.Wykonanie konstrukcji jezdni z kostki polbruk, przekrój uliczny - 0,326 km - szczegółowy zakres robót według przedmiaru, II.Przebudowa przepustu z wraz z zamontowaniem 2 krat deszczowych - 9,00 m - szczegółowy zakres robót według przedmiaru, III.Proje
Lokalizacja: Łomża
(podlaskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Łomża: Przebudowa drogi gminnej 105 782 B - ulica Łąkowa we wsi Konarzyce

Numer ogłoszenia: 228200 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160048 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2165263, faks 0-86 216 52 64.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 105 782 B - ulica Łąkowa we wsi Konarzyce.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.Wykonanie konstrukcji jezdni z kostki polbruk, przekrój uliczny - 0,326 km - szczegółowy zakres robót według przedmiaru,
II.Przebudowa przepustu z wraz z zamontowaniem 2 krat deszczowych - 9,00 m - szczegółowy zakres robót według przedmiaru,
III.Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
IV.Inwentaryzacja powykonawcza.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o. o. w Łomży, ul. Poznańska 152, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304367,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 249620,63


 • Oferta z najniższą ceną: 249620,63 / Oferta z najwyższą ceną: 319946,84


 • Waluta: PLN.