Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa dostawy buraków cukrowych do Cukrowni Gostyń musi spełniać... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-09-09, miasto Pawłowice
Data publikacji: 2010-09-09
Przedmiot: Kompleksowa obsługa dostawy buraków cukrowych do Cukrowni Gostyń musi spełniać następujące warunki logistyczne-techniczne: 1. Do załadunku i doczyszczenia buraków na polu zastosować maszynę ROPA EuroMaus3, która musi być wyposażona w urządzenie k
Lokalizacja: Pawłowice
(wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Pawłowice: Kompleksowa obsługa dostawy buraków cukrowych do Cukrowni Gostyń

Numer ogłoszenia: 246741 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice , ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa).SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa dostawy buraków cukrowych do Cukrowni Gostyń.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa dostawy buraków cukrowych do Cukrowni Gostyń musi spełniać
następujące warunki logistyczne-techniczne:

1. Do załadunku i doczyszczenia buraków na polu zastosować maszynę ROPA EuroMaus3, która musi być
wyposażona w urządzenie komputerowe składające się z komputera panelowego z systemem operacyjnym
WINDOWS XP oraz terminala służącego do komunikacji między doczyszczarką a samochodami ciężarowymi,
kodowania danych na pastylkach DS oraz do określania pozycji maszyny ( odbiornik GPS ). Na komputerze ma być
zainstalowany program e-mysz, którego zadaniem jest obsługa załadunku buraków.
2. Proces załadunku buraków ma następujące etapy:
2.1. identyfikacja plantatora - właściciela ładowanych buraków poprzez porównanie zapisanych w bazie współrzędnych
GPS położenia pryzmy z rzeczywistym położeniem doczyszczarki lub za pomocą numeru 10 cyfrowego z umowy
2.2. identyfikacja samochodów ciężarowych podjeżdżających do załadunku buraków z wykorzystaniem radiowej komunikacji
między urządzeniami zamontowanymi na doczyszczarce a terminalem zamontowanym na ciężarówce,
2.3.zapis danych z doczyszczarki o procesie załadunku na pastylkę DS pojazdu oraz aktywacja odbiornika GPS w terminalu
samochodu ciężarowego. Po zakończeniu załadunku buraków system e-mysz zapisuje nastepujące dane: dane
właściciela buraków (plantatora) zawierający numer umowy, położenie pryzmy (współrzędne GPS) datę i czas załadunku,
kod doczyszczarki na pastylce DS wpiętej w transporter samochodu ciężarowego,
2.4.aktywacja odbiornika GPS w samochodzie ciężarowym. Po zdalnej aktywacji odbiornika GPS nastepuje zapis położenia
ciężarówki w odstępach czasu co 15 sekund. Na tej podstawie system wagowy w cukrowni określa odległość przewozu
buraków.
3. Kazdy samochód ciężarowy oraz inne pojazdy przewożące buraki i wysłodki muszą być wyposażone w odpowiednie
terminale. Wyłaczone SA tu pojazdy rolnika wykonujące we własnym imieniu indywidualnym transport buraków cukrowych
zgodnie z zapiami z umowy kontraktacyjnej na rok 2009.

Terminal składa się z gniazda do zapisu i odczytu danych na pastylkach DS, odbiornika GPS wraz z pamięcią zapisu
tras przedjazdu, urządzeń komunikacji radiowej z doczyszczarkami i urządzeniami montowanymi na terenie cukrowni
Pfeifer&Langen Polska.
Terminale przed rozpoczęciem transportu przez samochód muszą być aktywowane przez wyznaczonego pracownika
cukrowni oraz odpowiednio zakodowane oraz zapisane w bazie pojazdów znajdującej się w systemie SAP LS Cukrowni
co umożliwi automatyzację procesów ważenia buraków i wysłodków na pomostach wagowych cukrowni oraz umożliwi obsługę
pojazdów przez inne urządzenia.
Kompletem z terminalem samochodu ciężarowego jest pastylka DS na której znajduje się unikalny kod pojazdu oraz
są zapisywane i odczytywane dane w poszczególnych etapach dostaw buraków lub odbioru wysłodków. Pastylka DS
służy również jako urządzenie aktywujące pobierak rupro.
4. Pojazdy przewożące buraki cukrowe muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
4.1. pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia techniczne umożliwiające automatyczne otwieranie burt skrzyni
załadowczej podczas rozładunku tak by kierowca nie musiał dokonywać tej czynności ręcznie,
4.2. pojazdy muszą być wyposażone w transpondery(patrz pkt.3) oraz graficzne identyfikatory w postaci naklejek z numerem
kodowym przewoźnika i danego pojazdu.
5. Proces ważenia dostaw buraków i odbioru wysłodków odbywające się na terenie cukrowni Pfeifer&Langen Polska:
5.1. pojazdy dokonujące indywidualne dostawy buraków cukrowych plantatora muszą uzyskać z wyprzedzeniem
odpowiednie przepustki
5.2.pozostałe pojazdy przewożące buraki cukrowe i wysłodki wyposażone w w/w urządzenia ( transpondery, pastylki DS,
identyfikatory graficzne oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa i rozładunku będą obsługiwane na terenie cukrowni
zgodnie z następującymi procedurami:
- dowóz buraków przez danego przewoźnika musi być ściśle powiązany z jego harmongramem dostaw, określającym
ilość dostaw buraków lub odbioru wysłodków.
- ważenie dostarczanych buraków odbywa się automaycznie i samoobsługowo na wadze buraczanej brutto i tara.
Kierowca inicjalizuje proces ważenia przy pomocy pastylki DS.
- poprawność danych zczytanych z pastylki DS i transpondera samochodu potwierdza kierowca poprzez wciśnięcie
odpowiedniego przycisku połączonego z systemem wagowym.
Jeżeli system wagowy wylosuje pojazd do pobrania próby buraków pojazd ten musi udać się na miejsce pobierania
prób - urządzenie rupro.
- ocena dostarczanych buraków pod kontem zanieczyszczeń w cukrowni Gostyń odbywa się organoleptycznie a zapis
wyniku odbywa się automatycznie z wykorzystaniem terminalu RTP i komunikacji radiowej z terminalem samochodu
ciężarowego.
- w procesie wydań wysłodków wykorzystywane są wagi obsługowe jak i transpondery i pastylki DS poszczególnych
samochodów ciężarowych.
- do określenia miejsca rozładunku wysłodków wykorzystywane są odbiorniki GPS z transpondera samochodu ciężarowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone wSIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia;
   2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-konania w/w zamówienia;
   3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wy-konania zamówienia, zapewniający prawidłową realizację zamówienia;
   4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia.
   5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Określone w SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

   a) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 tekst jednolity),III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Określone w SIWz


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,pokój nr 6..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Instytut Zootechniki-PIB,Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pałac, lewa oficyna,sekretariat pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie