Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Lp Materiał Jednostka Ilość 1. YKXS 5x95 mm2 m 17 2. YKXS 5x70 mm2 m 17 3. YK... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2012-11-04, miasto Czerwony Bór
Data publikacji: 2012-11-04
Przedmiot: Lp Materiał Jednostka Ilość 1. YKXS 5x95 mm2 m 17 2. YKXS 5x70 mm2 m 17 3. YKXS 5x50 mm2 m 10 4. YKXS 5x16 mm2 m 400 5. YKXS 5x10 mm2 m 1100 6. YKXS 5x6 mm2 m 200 7. YKXS 5x4 mm2 m 150 8. NHXH 3x4 mm2 E90 m 70 9. NHXH 3x2,5 mm2 E90 m 200 10. HDG
Lokalizacja: Czerwony Bór
(podlaskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Czerwony Bór: Dostawa MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim.

Numer ogłoszenia: 430840 - 2012; data zamieszczenia: 04.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" , Czerwony Bór 23, 18-400 Czerwony Bór, woj. podlaskie, tel. 86 216 36 04, faks 86 216 31 49. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbbielik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Materiał Jednostka Ilość
1. YKXS 5x95 mm2 m 17
2. YKXS 5x70 mm2 m 17
3. YKXS 5x50 mm2 m 10
4. YKXS 5x16 mm2 m 400
5. YKXS 5x10 mm2 m 1100
6. YKXS 5x6 mm2 m 200
7. YKXS 5x4 mm2 m 150
8. NHXH 3x4 mm2 E90 m 70
9. NHXH 3x2,5 mm2 E90 m 200
10. HDGS 3x2,5 mm2 m 120
11. YnTKSY 4x2x0,8 mm2 m 60
12. HTKSH 3x2x0,8 mm2 m 38
13. YKXS 3x2,5 mm2 m 12
14. YKXS 5x2,5 mm2 m 10
15. YDY 5x4 mm2 m 120
16. YDY 5x2,5 mm2 m 100
17. YDY 3x2,5 mm2 m 300
18. YDY 2x2,5 mm2 m 50
19. YDY 4x1,5mm2 m 230
20. YDY 3x1,5mm2 m 500
21. YDY 2x1,5mm2 m 200
22. YDYp 5x2,5 mm2 m 300
23. YDYp 3x2,5 mm2 m 4400
24. YDYp 3x1,5 mm2 m 3400
25. YDYp 4x1,5 mm2 m 1000
26. YDYp 2x1,5 mm2 m 400
27. DYżo 6 mm2 m 100
28. DYżo 4 mm2 m 300
29. DYżo 2,5 mm2 m 600
30. Korytka kablowe KPR 300 Baks m 40
31. Pokrywy koryt PKR 300 Baks m 40
32. Korytka kablowe KPR 200 m 72
33. Pokrywy koryt PKR 200 Baks m 72
34. Korytka kablowe KPR 100 m 65
35. Pokrywy koryt PKR 100 Baks m 65
36. Korytka kablowe zewnętrzne KZP100H50 m 15
37. Pokrywy koryt zewnętrzne PKZP100 m 15
38. Śruba SGF M6×12 Baks szt 8
39. Łącznik LCCH50 i 18 Baks szt 4
40. Drabinki kablowe DMC 300H55 Baks m 10
41. Wspornik sufitowy WPDH 300N Baks szt 16
42. Wysięgnik WMCH 200 Baks szt 16
43. Wysięgnik WMCH 300 Baks szt 16
44. Uchwyt typu UT szt 48
45. Wspornik sufitowy WPDH 300N Baks szt 14
46. Wspornik sufitowy WPDH 200N Baks szt 32
47. Wspornik sufitowy WPDH 100N Baks szt 44
48. śruby rozporowe np. typu SRO M8 Baks szt 340
49. śruby, nakrętki, podkładki kpl 1
50. Bednarka FeZn 30x4 m 110
51. Rury instalacyjne sztywne fi 18 m 350
52. Uchwyty do rur fi 18 szt 180
53. Złączki do rur fi 18 szt 120
54. Rury instalacyjne karbowane peszel fi 50 m 320
55. Rury instalacyjne karbowane peszel fi 37 m 300
56. Rury instalacyjne karbowane peszel fi 20 m 1130
57. Puszka instalacyjna teletechniczna np. Scame W-BOX 294x152x70mm szt 28
58. Puszka podtynkowa wideodomofon szt 26
59. Puszka podtynkowa pojedyncza łączona głęboka m 870.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.30.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
   warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
   warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
   warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
   warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
   warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczeniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbbielik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z
siedzibą w Czerwonym Borze,
Czerwony Bór 23
18-400 Łomża,
tel. (086) 215-35-95.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej Bielik z
siedzibą w Czerwonym Borze,
Czerwony Bór 23
18-400 Łomża,
tel. (086) 215-35-95.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie