Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Opakowania apteczne: butelki, opłatki, torebki i pudełka..... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-04-08, miasto Gdańsk
Data publikacji: 2010-04-08
Przedmiot: Opakowania apteczne: butelki, opłatki, torebki i pudełka..
Lokalizacja: Gdańsk
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Gdańsk: Opakowania apteczne

Numer ogłoszenia: 97102 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5209300, faks 058 5524741


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opakowania apteczne.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opakowania apteczne: butelki, opłatki, torebki i pudełka..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.90.00.00-8, 14.82.00.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Były przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone (SZOZ-022/341/2009 i SZOZ-022/16/2010) i nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty...


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • ACP PHARMA, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.