Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwe... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-03-14, miasto Łańcut
Data publikacji: 2013-03-14
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej, w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej współfinansowanego z
Lokalizacja: Łańcut
(podkarpackie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Łańcut: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Numer ogłoszenia: 103404 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. , ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 225 72 92, faks 17 225 00 08. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzk-lancut.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli
Dalszej, w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie Wykonawcy wybranemu w przedmiotowym postępowaniu, zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, które stanowić będą nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
   a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego (w dowolnej formie tj. jako inspektor nadzoru lub zastępstwa inwestycyjnego lub inżyniera kontraktu) w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę, które zakresem obejmowały komorę fermentacyjną osadów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wrunek zostanie spełniony wtedy, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami:
   a) inspektor branży sanitarnej (inspektor wiodący):
   -posiadający wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz:
   -wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę obejmującej komorę fermentacyjną osadów,
   b) inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej:
   -posiadający wymagane uprawnienia budowlane w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
   -wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę,
   c) inspektor branży drogowej:
   -posiadający wymagane uprawnienia, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
   d) inspektor branży elektrycznej i AKPiA:
   -posiadający wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
   -posiadający 5 lat doświadczenie w pełnieniu nadzoru w budownictwie,
   w tym wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę obejmującej komorę fermentacyjną osadów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wrunek zostanie spełniony wtedy, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami:
   a) inspektor branży sanitarnej (inspektor wiodący):
   -posiadający wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz:
   -wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę obejmującej komorę fermentacyjną osadów,
   b) inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej:
   -posiadający wymagane uprawnienia budowlane w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
   -wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę,
   c) inspektor branży drogowej:
   -posiadający wymagane uprawnienia, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
   d) inspektor branży elektrycznej i AKPiA:
   -posiadający wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
   -posiadający 5 lat doświadczenie w pełnieniu nadzoru w budownictwie,
   w tym wykonał przynajmniej jeden nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 7 000 m3/dobę obejmującej komorę fermentacyjną osadów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Wykaz wykonanych, głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie - wzór zał. nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Listę podmiotów: na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).
5. Dokument - wadium.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiany postanowień umowy zawarte są w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzk-lancut.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Traugutta 20
37-100 Łańcut.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 08:30, miejsce: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Traugutta 20
37-100 Łańcut
pok. nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej, w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak