Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Pomiar powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowanie gruntu rolnego na... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-04-17, miasto Police
Data publikacji: 2009-04-17
Przedmiot: Pomiar powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny oraz opracowanie dokumentacji dla aktualizacji ewidencji gruntów dla 23 działek położonych w 5 obrębach ewidencyjnych na terenie Powiatu Polickiego zgodnie z załąc
Lokalizacja: Police
(Zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Police: Pomiar powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny oraz opracowanie dokumentacji dla aktualizacji ewidencji gruntów

Numer ogłoszenia: 63203 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22508 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4328100, faks 091 3178900.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomiar powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny oraz opracowanie dokumentacji dla aktualizacji ewidencji gruntów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pomiar powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny oraz opracowanie dokumentacji dla aktualizacji ewidencji gruntów dla 23 działek położonych w 5 obrębach ewidencyjnych na terenie Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.15.00-8, 71.35.40.00-4.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 28000 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • GEOSIT
  Usługi Geodezyjno-Informatyczne
  Krzysztof Szczepański, Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak
  Spółka Cywilna, ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 28000

 • Oferta z najniższą ceną: 28000 oferta z najwyższą ceną: 28000

 • Waluta: PLN.