Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej,... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-07-09, miasto Katowice
Data publikacji: 2010-07-09
Przedmiot: Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Czestochowie przy ul. Kilińskiego 166, oznaczonej jako działki nr 8/4 i 8/6 o łacznej pow. 0,3782 ha.
Lokalizacja: Katowice
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Katowice: Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Numer ogłoszenia: 181759 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Czestochowie przy ul. Kilińskiego 166, oznaczonej jako działki nr 8/4 i 8/6 o łacznej pow. 0,3782 ha.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Zakład Usług Inwestycyjnych INBUD Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 13/47, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 97,60


 • Oferta z najniższą ceną: 97,60 / Oferta z najwyższą ceną: 97,60


 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu


  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych. Zgodnie z treścią art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami potwierdzenia aktualności operatu dokonuje rzeczoznawca, który go sporządził