Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla ucz... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2012-06-21, miasto Wadowice
Data publikacji: 2012-06-21
Przedmiot: Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie o specjalności: obsługa systemu automatyczn
Lokalizacja: Wadowice
(małopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Wadowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową, przedstawiciela handlowego, obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań.

Numer ogłoszenia: 135443 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109741 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową, przedstawiciela handlowego, obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie o specjalności: obsługa systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej; profesjonalna hostessa wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową; przedstawiciel handlowy; obsługa kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych; kosmetyka, wizaż i stylizacji paznokci, ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce wg 5-ciu zadań: Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, dla 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskie, Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie , Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. personelem projektu nie mogą być osoby zatrudnione w Instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej. Planowana ilość osób: 15 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Liczba godzin kursu powinna obejmować minimum 16 godzin zajęć praktycznych. Godzina zajęć obejmuje 60 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu. W przypadku, gdy kurs odbywał się będzie na terenie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Wykonawca winien zapewnić dla uczestników kursu na każdy dzień jego trwania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna, soki) natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo bezpłatnie catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowych, doświadczenia w prowadzeniu kursów odpowiadających tematyką przedmiotowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. W ramach promocji projektu Wykonawca umieści w miejscu realizacji kursu plakaty związane z projektem, jego nazwę wraz z logotypami. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i angielskim.Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Program kursu powinien obejmować system komputerowej obsługi biura podróży, touroperatora, przewoźnika, hotelu i informacji turystycznej oraz automatyczną rezerwację i sprzedaż oferty turystycznej w Polsce i za granicą uwzględniający klasyczne imprezy turystyczne, jak również usługi noclegowe, transportowe, ubezpieczeniowe, żywieniowe. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012 r. Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nauczyć uczniów m.in. swobody prezentacji, komunikacji i wystąpień przed publicznością oraz umiejętnego używania sztuki perswazji w celu świadomego kształtowania swojego wizerunku jak i firmy którą reprezentuje. Celem szkolenia jest wykreowanie idealnego, profesjonalnego wizerunku hostessy. Zawodowa hostessa jest często pierwszym ogniwem firmy w kontakcie z klientem. Celem tego szkolenia jest również podniesienie samoświadomości uczestników, udoskonalenia ich wizerunku i poprawy samooceny oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu hostessy. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i warsztaty). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć warsztatowych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia kursu w tym również niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów stylizacji i wizażu wraz z obsługą fotograficzną do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień ich odbywania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna). Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu -ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i w języku angielskim o ukończeniu kursu. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: I Skuteczna autoprezentacja i savoir-vivre -Kluczowe elementy w budowaniu pożądanego wizerunku -Dopasowanie autoprezentacji do typu odbiorcy i charakteru sytuacji -Taktyki i narzędzia skutecznej autoprezentacji- pierwsze wrażenie, autopromocja, -Techniki bezzwłocznej korekcji błędów autoprezentacyjnych -Budowanie profesjonalnego wizerunku hostessy -reguły i narzędzia stylizacji -Diagnoza indywidualnych atutów i luk kompetencyjnych -Podstawowe reguły dobrych manier - współczesna etykieta -Zasady pierwszego kontaktu -Reguły zachowania w trakcie spotkań towarzyskich -Kluczowe reguły zachowania się przy stole -Smalltalk -umiejętne prowadzenie konwersacji zgodnie z zasadami etykiety -Skuteczne metody unikania i tuszowania gaf towarzyskich II Komunikacja i asertywność w pracy hostessy -Aktywne słuchanie -Technika zadawania pytań -Komunikaty niewerbalne i ich stosowanie -Kultura języka -Zasady prowadzenia skutecznej konwersacji -Wybrane zagadnienia asertywności -Techniki asertywne w obsłudze klienta -Trudny klient, czy trudna sytuacja- psychologiczna teoria atrybucji -Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta III Profesjonalna obsługa klienta i imprez - Skuteczne nawiązywanie kontaktu z różnymi rodzajami klientów -Rozpoznawanie i postępowanie z danym typem klienta -metoda INSIGHTS -Umiejętne badanie potrzeb i wartości klienta -Wykorzystywanie języka - korzyści w prezentowaniu oferty -Reguły perswazji i wywierania wpływu społecznego w zależności od rodzaju grupy docelowej klientów -Pożądane zachowania i działania promocyjne na danym typie eventu IV Biznesowa stylizacja z elementami wizażu -Przygotowanie do makijażu -Teoria koloru -Zasady korekcji -Makijaż biznesowy -Wizerunek w miejscu pracy -Dress-code -Funkcja analizy kolorystycznej w biznesie -Dobór garderoby i dodatków do figury. Termin przeprowadzenia kursu do dnia 29.06.2012 r. Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu zdobycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, a także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. Zdobyte wiadomości pozwolą ukształtować osobowość handlowca, jego postawę, umiejętności, motywy do podejmowania działań, kulturę osobistą, umiejętność współpracy z innymi oraz samokontrolę, wskażą jak wychodzić z sytuacji trudnych, jak rozwiązywać konflikty i nauczą postępowania w biznesie. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć w tym zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne. Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień ich odbywania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna). Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i w języku angielskim o ukończeniu kursu. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: a) Autoprezentacja, b) Kreowanie własnego wizerunku, c) Komunikacja międzyludzka i asertywność w kontaktach biznesowych, d) Pozyskiwanie klienta, e) Przygotowanie do rozmowy handlowej i przeprowadzenie rozmowy handlowej, f) Skuteczna prezentacja produktu, techniki sprzedaży, sprzedaż w terenie, g) Techniki argumentacji i techniki negocjacji, h) Kreowanie wizerunku firmy, i) Finalizowanie transakcji, j) Podtrzymywanie kontaktów z klientem, k) Podsumowanie i egzamin. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży, zasad zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, obsługi kas fiskalnych oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych. Planowana ilość osób: 55 a) Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie: 30 osób b) Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie: 25 osób Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie odbywać się będą w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a, 34-120 Andrychów, zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie odbywać się będą w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Batorego 9, 34-120 Andrychów. Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie posiada sprzęt do przeprowadzenia kursu tj. 6 kas fiskalnych SOLEO PLUS i 6 wag elektronicznych DIBAL K355S XL. Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie posiada kasy fiskalne NOVITUS SOLEO PLUS E -4 szt. Jeżeli Wykonawca uzna, że w/w sprzęt jest niewystarczający, zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu w celu prawidłowej realizacji kursu. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Program szkolenia powinien obejmować nie mniej, niż 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały dydaktyczne do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: 1. Podstawy prawne prowadzenia i użytkowania kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. 2. Rodzaje i budowa kas fiskalnych, elektronicznych wag i innych urządzeń sklepowych. 3. Dokumenty, raporty fiskalne wydawane przez kasy fiskalne. 4. Organy i podmioty uprawnione do kontroli, sprawdzanie i naprawiania kas fiskalnych. 5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci. Planowana ilość osób: 30 a) Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie: 15 osób b) Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej: 15 osób Miejsce przeprowadzenia kursu: Kurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i uczniów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 1 w Andrychowie i Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Dopuszcza się możliwość organizacji kursu w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a, 34-120 Andrychów oraz w siedzibie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 13, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Liczba godzin kursu powinna obejmować co najmniej 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć .Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych oraz zapewnienia kosmetyków i niezbędnych materiałów w celu realizacji kursu. Wykonawca wyposaży każdego uczestnika szkolenia w kuferek kosmetyczny z zestawem kosmetyków, który przejdzie na własność uczestnika. Kuferek powinien zawierać minimum: 2x lakier do paznokci, 15 x cień do powiek, 2x pomadka do ust, 2 x róże, 2x eyeliner, 1x błyszczyk, 1x puder, 4 x pędzelek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. W ramach promocji projektu Wykonawca umieści w miejscu realizacji kursu plakaty związane z projektem, jego nazwę wraz z logotypami. Po zakończeniu kursu wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Program szkolenia powinien obejmować m.in. zagadnienia z zakresu: -pielęgnacja skóry twarzy i włosów, maski kosmetyczne, organizacja salonu kosmetycznego, preparaty kosmetyczne, kosmetyka zachowawcza i poradnictwo, - upiększenie oprawy oczu i pielęgnacja, henna, podstawy masażu kosmetycznego, regeneracja kosmetyczna, hydromasaż, ziołolecznictwo mięśnie szyi, twarzy, dekoltu, - pielęgnacja, masaż, regeneracja dłoni, depilacja, odnowa biologiczna, zabiegi antycelulitowe, parafina, planowanie i łączenie zabiegów, - kosmetologia lecznicza, schorzenia skóry, lecznicze oczyszczanie skóry, złuszczenie naskórka, galwanizacja, jontoforeza, nawilżanie, dietetyka, maski liftingujące, - makijaż dzienny, wieczorowy, sportowy, elementy wizażu. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Dokumenty jakie winni przedłożyć Wykonawcy po zakończeniu ww. kursów: W związku W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dokumenty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże zamawiający). a/ lista obecności uczestników kursu (z własnoręcznym podpisem ucznia, z każdego dnia zajęć) na zajęciach teoretycznych i praktycznych (oryginał), b/ dziennik zajęć (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), c/ lista z potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników kursu (oryginał), d/ lista z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu zaświadczeń zgodnych ze wzorem MEN, (oryginał),-nie dotyczy zad.1,2,3, e/ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych zaświadczeń zgodnych ze wzorem MEN-nie dotyczy zad 1,2,3, f/ lista z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu certyfikatów w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu (oryginał)- nie dotyczy zad.4, g/ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych certyfikatów w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu-nie dotyczy zad.4, f/ imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał), a przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu oświadczenie wskazujące powód takiej sytuacji, g/ wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacja. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: : Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, dla 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Marzanna Nikliborc Profesjonalne Szkolenia, Piotrowice, ul. Kasztanowa 121, 32-641 Przeciszów, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 17000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 17000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ART.COLOR MODELS, Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kuli 1, 35-032 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4500,00


 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • IQb Development, Krzysztof Dudek, Przytkowice 630 c, 34-141 Przytkowice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2980,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Spółka Jawna, ul. Lwowska 30, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3900,00


 • Oferta z najniższą ceną: 3900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13440,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia, Agnieszka Volker, ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 9950,00


 • Oferta z najniższą ceną: 9950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00


 • Waluta: PLN.