Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-01-11, miasto Domaradz
Data publikacji: 2010-01-11
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ
Lokalizacja: Domaradz
(podkarpackie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Domaradz: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu.

Numer ogłoszenia: 6393 - 2010; data zamieszczenia: 11.01.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401840 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz, woj. podkarpackie, tel. 013 4347041, 4347051, faks 013 4347041.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, a także umową o roboty budowlane (w szczególności z harmonogramami rzeczowo-finansowymi). Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym. 3.2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 3.3. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należą również obowiązki: 1. Czynny udział w pracach zespołu (komisji przetargowej) powołanego przez Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz sprawdzenie kosztorysów ofertowych złożonych na realizację robót budowlanych. 2. Wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru, o których mowa w art.25 ustawy Prawo budowlane. 3. Ustanawia inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zadaniu inwestycyjnym. 4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcom przy udziale Zamawiającego. 5. Kontrolowanie procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisy w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczenia uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 6. Kontrolowanie zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o roboty budowlane. 7. Codzienny pobyt na placu budowy inspektora branżowego w czasie trwania robót, nad którymi sprawuje nadzór oraz w szczególnych przypadkach na prośbę zamawiającego informowanie go o przebiegu prac. 8. Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 9. Kontrolowanie zgodności dostaw urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz archiwizacja protokołów z prób i odbiorów. 10. W porozumieniu z Zamawiającym udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących przedmiotu zamówienia. 11. Wnioskowanie do Zamawiającego: a) o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany; b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. 12. Uzyskanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 13. Wstrzymywać roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 14. Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawców zasad BHP. 15. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom. 16. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów, archiwizowanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności: a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych przez Wykonawców źródeł; b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych; d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości. 17. Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 18. Sprawdzanie i akceptowanie zestawienia wykonanych robót, wartości zakończonych i odebranych robót, przedkładanie do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania. 19. Pisemne poświadczanie terminu zakończenia robót. 20. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych. 21. Sprawdzanie kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawców robót budowlanych i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty - zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych i zawartym do niej harmonogramie rzeczowo - finansowym. 22. W przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane: a) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych placu budowy; b) rozliczenie umowy o roboty budowlane. 23. Akceptowanie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych ukończenia robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wraz z wykazem robót do zakończenia oraz wad i usterek. 24. Organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej oraz prawnej czynności zdawczo-odbiorczych. 25. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 26. Zawiadamianie Zamawiającego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych. 27. Potwierdzanie wykonania obsługi przez służby geodezyjne, działające na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. 28. Pisemnie potwierdzanie gotowości procesu budowlanego do odbioru wstępnego i końcowego, na podstawie zgłoszenia wykonawców robót oraz oceny poszczególnych inspektorów nadzoru. Za odbiór końcowy uważa się odbiór przedmiotu umów bez usterek i wad. 29. Uczestniczenie w pracach komisji odbioru częściowego, wstępnego i końcowego robót budowlanych. 30. Uczestniczenie w rozruchu. 31. Kontrolowanie rozliczeń finansowych, w tym dokonywanie rozliczenia kosztów robót budowlanych w terminie 7 dni od daty odbioru inwestycji. 32. Przygotowywanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów i przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 33. Inne czynności niezbędne do rozliczenia inwestycji w ramach uzyskanego dofinansowania uzyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. 3.4 Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaradzu. - parametry rozbudowywanej istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków - przepustowość dla I etapu (przedmiot zamówienia) - Qśr.d. = 300 m3/d, - docelowo dla II etapu (w przyszłości) - Qśr.d. = 600 m3/d. - typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna SBR 2. Zadanie Nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i części miejscowości Lutcza. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 315 mm L= 4 926 m - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 250 mm L= 1 193 m - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 200 mm L= 9 610 m - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 160 mm L= 27 577 m - Budowa rurociągu tłocznego z rur PE-HD śr. 50 mm L= 1 125 m - Budowa rurociągu tłocznego z rur PE-HD śr. 90 mm L= 1 418 m - Budowa rurociągu tłocznego z rur PE-HD śr. 110 mm L= 139 m - Budowa rurociągu tłocznego z rur PE-HD śr. 160 mm L= 325 m - Budowa 12 szt. przepompowni ścieków, - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, z którymi obowiązkowo należy się zapoznać przed złożeniem oferty..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 271194.90 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska..


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2010.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Grupa Inwestor Sp. z o.o., ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 188000.00

 • Oferta z najniższą ceną: 188000.00 oferta z najwyższą ceną: 188000.00

 • Waluta: PLN.