Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-05-25, miasto Gdańsk
Data publikacji: 2010-05-25
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P.poż w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112. Usługa obejmuje bieżące przeglądy i konserwację w następującym zakresie: a) centralka z układem
Lokalizacja: Gdańsk
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Gdańsk: bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P.poż w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112.

Numer ogłoszenia: 133871 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku , ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3214817, faks 058 3214810. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P.poż w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P.poż w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112.

Usługa obejmuje bieżące przeglądy i konserwację w następującym zakresie:
a) centralka z układem zasilania i repetytor - sprawdzenie działania centralki i układu zasilającego, regulacja , kontrola oprogramowania
b) awaryjne źródło zasilania - sprawdzenie wartości napięć i kontrola działania
c) linie dozorowe i sygnalizacyjne - sprawdzenie prawidłowości działania
d) sygnalizator pożaru - sprawdzenie
e) sprawdzenie działania urządzeń podłączonych do centralki
f) sprawdzenie działania czujek dymu
g) sprawdzenie przycisków alarmowych
Przeglądy i konserwacja winny odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku z częstotliwością kwartalną. firma po dokonaniu przeglądu i konserwacji winna wystawić stosowne dokumenty - protokół po kontrolny , który powinien zawierać opis zakresu wykonanych czynności oraz winien być on potwierdzony przez pracownika KMP Sopot
Oferta winna zawierać koszty dojazdu do jednostki.


CHARAKTERYSTYKA
SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE


1.Centrala SAP analogowa, 4 liniowa, 32 strefy typu FP 2432 (pro. Aritech) - szt. 1
2. Repetytor FR 2000 - szt. 1
3. Baterie 12 V , 26Ah BS 129 4 szt.
4. Zasilacz buforowy z bateria 12V, 2x 6, 5 Ah typ KAZB -17- 24V-1A - szt. 2 szt.
5. Czujka optyczna dymu DP 951 - 185 szt.
6. Czujka jonizująca dymu DI 950 - 90 szt.
7. Czujka termiczna DT952 - 9 szt.
8. Czujka jonizująca dymu, konwencjonalna DI 860 - 2 szt.
9. Podstawa czujki DB 950 - 220 szt.
10. Podstawa czujki konwencjonalnej DB 860 - 2 szt.
11. Gniazdo czujek z izolatorem zwarć DB 961 - 66 szt.
12. Przycisk ROP DM 960 - 23 szt.
13. Sygnalizator optyczno - akustyczny AS 266 - 23 szt.
14. Moduł sterujący 1 wej/1 wyj IO 950 - 7 szt.
15. Moduł sterujący sygnalizatorami z zewnętrznego źródła IO 956 - 8 szt.
16. system Lokalnej Wizualizacji Zagrożeń (zestaw komputerowy) ZEW 2000 - 1/2.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.32.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Druk ofertowy wraz z oświadczeniem o podwykonawcach
2 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Ceny mogą ulec zmianie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wg GUS ogłaszanego w MP za
miniony rok, na wniosek Wykonawcy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 10:50, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie