Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kwestionariusza wywiadu indywidualnego,... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-06-18, miasto Kraków
Data publikacji: 2010-06-18
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kwestionariusza wywiadu indywidualnego, przeprowadzenie w latach 2010 - 2013 badań satysfakcji klientów z obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa i opracowanie na podstawie tych badań całościowych raportów przedstawiający
Lokalizacja: Kraków
(małopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Kraków: Opracowanie kwestionariusza wywiadu indywidualnego, przeprowadzenie w latach 2010 - 2013 badań satysfakcji klientów z obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa i opracowanie na podstawie tych badań całościowych raportów przedstawiających oceny i uwagi klientów UMK

Numer ogłoszenia: 158745 - 2010; data zamieszczenia: 18.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66447 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6161230, faks 012 6161217.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kwestionariusza wywiadu indywidualnego, przeprowadzenie w latach 2010 - 2013 badań satysfakcji klientów z obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa i opracowanie na podstawie tych badań całościowych raportów przedstawiających oceny i uwagi klientów UMK.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kwestionariusza wywiadu indywidualnego, przeprowadzenie w latach 2010 - 2013 badań satysfakcji klientów z obsługi w Urzędzie Miasta Krakowa i opracowanie na podstawie tych badań całościowych raportów przedstawiających oceny i uwagi klientów UMK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.23.11-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Postępowanie prowadzono w związku z realizacją projektu pn. Rozwój systemu zarządzania Urzędem, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00 z dnia 31 grudnia 2009 r. (nr UMK W/VI/2/OR/1/2010)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE Marcin Jóźko, ul. Kocjana 1/19, 01-473 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 72956,00


 • Oferta z najniższą ceną: 72956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 291580,00


 • Waluta: PLN.