Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego M... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-05-31, miasto Rybnik
Data publikacji: 2013-05-31
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika. Realizacja umowy została podzielona na dwa zadania zgodnie ze specyfikacją sprzętową.Do obowiązków wykonawcy należało będzie: 1) kontrola poprawności funkcjonow
Lokalizacja: Rybnik
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Rybnik: Serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika

Numer ogłoszenia: 210466 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163402 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223011, faks 032 4224124.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika. Realizacja umowy została podzielona na dwa zadania zgodnie ze specyfikacją sprzętową.Do obowiązków wykonawcy należało będzie: 1) kontrola poprawności funkcjonowania systemu raz w miesiącu - w ostatnim tygodniu miesiąca, dla Zad. 1 pierwsza kontrola odbędzie się w lutym 2014 r., 2) wykonanie okresowego przeglądu systemu, co trzy miesiące w ramach kontroli miesięcznej, który obejmował będzie: a) przegląd stanu technicznego całego systemu, b) czyszczenie i konserwację urządzeń, 3) mycie obudów kamer oraz szafek telewizyjnych, cztery razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 4) przegląd i konserwacja klimatyzatorów (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) raz na sześć miesięcy, 5) serwis sieci transmisji sygnałów wizyjnych, sterujących oraz sieci zasilającej, 6) dokonywanie zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowaniu zlecanych przez Zamawiającego, 7) usuwanie drobnych usterek urządzeń i sprzętu (nie wymagających zakupów części do serwisowanych urządzeń) stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych przez Zamawiającego, 8) kwalifikacja uszkodzonych urządzeń i sprzętu do naprawy, oszacowania kosztu ich naprawy oraz ich demontaż po uzgodnieniu z Zamawiającym, 9) wysyłanie i odbiór urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego zakładu naprawy (koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy), 10) montaż i uruchomienie naprawionych urządzeń i sprzętu w systemie. Szczegółowy zakres zamówienia jest zawarty w SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.33.00.00-7, 72.25.00.00-2.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Zakład Instalacyjno-Serwisowy NUKLID Wiesław Kasprzak, ul. Powstańców 25, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72065,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 65190,00


 • Oferta z najniższą ceną: 65190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67650,00


 • Waluta: PLN.