Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgod... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2011-05-09, miasto Gliwice
Data publikacji: 2011-05-09
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiarami robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz istotnymi
Lokalizacja: Gliwice
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Gliwice: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Okrzei 9 w Gliwicach.

Numer ogłoszenia: 132351 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl lub www.zbm2.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Okrzei 9 w Gliwicach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiarami robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz istotnymi postanowieniami umownymi ( załączniki do SIWZ), zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz z uwzględnieniem poniższych uwag.
Ilość mieszkań w budynku - 19 + pomieszczenia biblioteki
Zakres prac:
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową schodów do piwnicy zgodnie z projektem i przedmiarem,
- przystosowanie pomieszczenia w budynku na węzeł cieplny zgodnie z projektem i przedmiarem,
- wykonanie zasilania elektrycznego węzła cieplnego zgodnie z projektem i przedmiarem,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.53.00-1, 45.45.30.00-7, 45.11.11.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień z zakresu zamówień
   o podobnym charakterze.Wykonawca musi udowodnić wykonanie minimum 1 zamówienia z zakresu wykonania instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał warunki dotyczące dysponowania:
   -osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   -osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania,
   -osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,
   -osobą z uprawnieniami SEP-G1 typu E i D.
   Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Okres rękojmi - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1.Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy nastąpi w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, n.p. w przypadku:
- gdy Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy, pomimo dołożenia należytej staranności, nie uzyskał od organów państwowych lub samorządowych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
- utrzymujących się przez dłuższy czas niesprzyjających warunków atmosferycznych, w których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niezgodne z zasadami sztuki budowlanej,
- zawieszenia robót przez zamawiającego,
- uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego lub wykonawcy,
- siły wyższej,
- gdy po zawarciu umowy, nastąpiła zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający na uzasadniony i wykazany dowodowo wniosek Wykonawcy, dokona zmiany umownego
terminu wykonania zadania.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Wykonawcę ( kluczowych specjalistów ) na podstawie pisemnego powiadomienia zamawiającego i dołączenia dokumentów ten fakt potwierdzających.
3.Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę sposobu fakturowania zamówienia ( ilość faktur częściowych ).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs2.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
Dział Przetargów, pok.nr 206.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie