Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Moderniz... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-01-31, miasto Kraków
Data publikacji: 2013-01-31
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, obejmującego przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztofory, budynek przy
Lokalizacja: Kraków
(małopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Kraków: Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Numer ogłoszenia: 16905 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265524 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 422 32 64, faks 012 422 32 64.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, obejmującego przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztofory, budynek przy ul. Szczepańskiej 2 oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4 Jagiellońskiej 2 związaną z wprowadzeniem koniecznych zmian wynikających z etapowania Inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa na cele muzealne zespołu obiektów wraz z instalacjami i sieciami na dz. nr 313 obr. 1 Śródmieście w zakresie robót finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja obiektu Pałacu pod Krzysztofory współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2- Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Okres realizacji projektu: do 31.12.2014 r. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace: 1)ogólnobudowlane w tym między innymi - na wszystkich kondygnacjach użytkowych: roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe (fundamenty - wzmocnienia, roboty konstrukcyjne, roboty żelbetowe, roboty murowe, tynki elewacyjne i wewnętrzne, obróbki blacharskie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa - wewnętrzna i zewnętrzna, podłogi, posadzki, wykończenie ścian i stropów, sufity, winda zewnętrzna); 2)konserwatorskie w tym między innymi - konserwacja i rekonstrukcja elementów kamiennych i ceglanych oraz polichromii i elementów sztukatorskich, konserwacja elementów drewnianych; 3)instalacyjne w tym między innymi : instalacje sanitarne (wody, kanalizacji, hydrantowa, c.w.u., gazu, c.o., wentylacji mechanicznej i chłodu wraz z automatyką i sterowaniem), instalacje elektryczne (instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych, połączeń wyrównawczych, ochrony od porażeń, ochrony przeciwprzepięciowej, instalacja odgromowa, instalacje niskoprądowe - system alarmu pożaru, sygnalizacji włamania z kontrolą dostępu, telewizji przemysłowej), teletechniczne i AV; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej; budowa przyłączy kanalizacji deszczowej; 4)zagospodarowanie terenu w tym między innymi fragmenty nawierzchni dziedzińca wraz z przebudową instalacji podziemnych). Zamówienie obejmuje swoim zakresem modernizację i przebudowę budynków: skrzydło zachodnie (ul. Szczepańska 2) i budynek u zbiegu ulic Jagiellońskiej 2 , Szczepańskiej 4 oraz nadbudowę o jedną kondygnację parterowego budynku u zbiegu ulic Jagiellońskiej 2 , Szczepańskiej 4. Zgodnie z założeniami realizacja zamówienia nie obejmuje prac związanych z lokalem przeznaczonym na działalność gospodarczą. Parametry techniczne budynków objętych działaniami w ramach zamówienia: -skrzydło zachodnie (ul. Szczepańska 2): powierzchnia użytkowa: 1.100 m2, powierzchnia netto: 1.548 m2; -budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4: powierzchnia użytkowa: 687 m2, powierzchnia netto: 775 m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.27.00-8, 45.22.32.00-8, 45.33.20.00-3, 45.31.12.00-2, 45.33.30.00-0, 71.35.19.14-3, 71.24.00.00-2, 71.51.00.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja obiektu Pałacu pod Krzysztofory współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2- Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie-lider,, ul. Adama Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 • DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Spółka jawna-konsorcjant, ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17951846,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 14954832,00


 • Oferta z najniższą ceną: 14954832,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17972469,92


 • Waluta: PLN.