Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic proszkowych 1, 2, 4, 6, 12 kg, a także ur... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-08-18, miasto Katowice
Data publikacji: 2009-08-18
Przedmiot: Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic proszkowych 1, 2, 4, 6, 12 kg, a także urządzeń gaśniczych UGSx2 oraz przegląd techniczny oraz konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży w KMP Gliwice i jednostkach podległych tj.: KPI, KP II, KP III, KP IV, KP
Lokalizacja: Katowice
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Katowice: Serwis sprzętu ppoż dla KMP w Gliwicach i jednostek podległych

Numer ogłoszenia: 134989 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, faks 032 2002060. • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis sprzętu ppoż dla KMP w Gliwicach i jednostek podległych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic proszkowych 1, 2, 4, 6, 12 kg, a także urządzeń gaśniczych UGSx2 oraz przegląd techniczny oraz konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży w KMP Gliwice i jednostkach podległych tj.: KPI, KP II, KP III, KP IV, KP V, KP VI, KP Knurów, KP Pyskowice.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.32.00-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP z późn. zm., a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 1 Ustawy.
  2. dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1, złożone na załączniku nr 2.
  3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego oraz hydrantów osób/osoby, które będą te czynności wykonywać..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 8-12.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Komenda Miejska Policji Zespół Finansów i Zaopatrzenia 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 8-12, Ip. Sekretariat Zespołu Finansów i Zaopatrzenia..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).