Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Sieć wodociągowa: a)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 110 - 517,8 mb b)rura PE... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-08-06, miasto Leśnica
Data publikacji: 2009-08-06
Przedmiot: Sieć wodociągowa: a)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 110 - 517,8 mb b)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 90 - 17,0 mb c)zasuwa z sercem gumowym DN 100 PN 16 - 5 szt. d)zasuwa z sercem gumowym DN 80 PN 16 - 6 szt. e)hydrant nadziemny DN 80 wraz
Lokalizacja: Leśnica
(opolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Leśnica: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśnicy ( ul. Goreckiego, Brzegowa, Krótka).

Numer ogłoszenia: 128297 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221504 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Leśnicy, ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica, woj. opolskie, tel. 077 4615281, faks .


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśnicy ( ul. Goreckiego, Brzegowa, Krótka)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sieć wodociągowa:
a)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 110 - 517,8 mb
b)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 90 - 17,0 mb
c)zasuwa z sercem gumowym DN 100 PN 16 - 5 szt.
d)zasuwa z sercem gumowym DN 80 PN 16 - 6 szt.
e)hydrant nadziemny DN 80 wraz z kolanem stopowym ośmiootworowym- 5 szt.
f)hydrant podziemny DN 80 wraz z kolanem stopowym ośmiootworowym- 1 szt.
Przyłącza wodociągowe:
a)rura PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 32 - 465,5mb
b)nawiertka na rurę DZ 110 PEHD z nożem - 36 szt.
c)zawory antyskażeniowe DN 32 mm - 36 szt..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 243204.72 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • P.H.U.P. KAMEL Justyna Dudzic
  ul. Łokietka 28/1, Brzeg, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 243204.72

 • Oferta z najniższą ceną: 243204.72 oferta z najwyższą ceną: 375058.55

 • Waluta: PLN.