Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane typu Star 9 - 7 szt., oprawy oświetleni... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-10-18, miasto Środa Śląska
Data publikacji: 2010-10-18
Przedmiot: Słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane typu Star 9 - 7 szt., oprawy oświetleniowe formy Philips typu AluRoad korpus duży 7-W - 7 szt., źródło światła, lampa sodowa SON-T Pia plus Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych dokumentach, tj. proj
Lokalizacja: Środa Śląska
(dolnośląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Środa Śląska: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Juszczyn
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych dokumentach, tj. projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej siwz.


Numer ogłoszenia: 335402 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Środa Śląska , Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie, tel. 71 3960724, faks 71 3173405. • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.srodaslaska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Juszczyn
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych dokumentach, tj. projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej siwz..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane typu Star 9 - 7 szt., oprawy oświetleniowe formy Philips typu AluRoad korpus duży 7-W - 7 szt., źródło światła, lampa sodowa SON-T Pia plus
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych dokumentach, tj. projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej siwz.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50 tys. zł (brutto), każda.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie zg. z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126; zm.) oraz przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1KV w zakresie prac elektromontażowych.
   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) wypełniony formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SIWZ;
2) wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom wg załącznika nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom;
3) Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) wystąpienia
siły wyższej, b) działania czynników atmosferycznych, c) opóźnień, spowodowanych opóźnieniami w
wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego (jeżeli dotyczy), d) opóźnień,
spowodowanych niedotrzymaniem terminów dostarczenia niezbędnych do wykonania robót materiałów. 2.
Wobec wystąpienia warunków w ust. 1, Wykonawca ma prawo wnieść wniosek o przedłużenie terminu
wykonania umowy, wyłącznie w przypadku przedstawienia dowodów, iż wystąpiły czynniki
uniemożliwiające wykonywanie robót (lit. a i b) lub gdy będzie mógł udowodnić, iż mimo podjętych działań
zaistnienie powyższych warunków nie jest zawinione przez Wykonawcę (lit. c i d). 3. Dopuszcza się
możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.srodaslaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B- 13, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B- 13, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie