Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Środek ochrony roślin CEANDO 183 SC w ilości 40 litrów.... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-04-12, miasto Pawłowice
Data publikacji: 2013-04-12
Przedmiot: Środek ochrony roślin CEANDO 183 SC w ilości 40 litrów.
Lokalizacja: Pawłowice
(wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Pawłowice: Środek ochrony roślin CEANDO 183 SC

Numer ogłoszenia: 144084 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103920 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin CEANDO 183 SC.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Środek ochrony roślin CEANDO 183 SC w ilości 40 litrów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.30.00-4.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PUH Chemirol Sp. z o. o. Oddział Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 47, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4866,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 112,67


 • Oferta z najniższą ceną: 112,67 / Oferta z najwyższą ceną: 112,67


 • Waluta: PLN.