Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

środek ochrony roślin, KOSYNIER 420SC lub środek równoważny. Zamawiający zamawia... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-04-09, miasto Pawłowice
Data publikacji: 2009-04-09
Przedmiot: środek ochrony roślin, KOSYNIER 420SC lub środek równoważny. Zamawiający zamawia 390 litrów loco magazyn Zamawiającego. Kalkulacja cenowa środka ochrony roślin, nie powinna być uzależniona od wielkości opakowania i powinna być określona za 1 litr bez wzgl
Lokalizacja: Pawłowice
(Wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Pawłowice: środek ochrony roślin, KOSYNIER 420SC lub środek równoważny

Numer ogłoszenia: 61145 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice , ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, faks 065 5299464.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa)..SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: środek ochrony roślin, KOSYNIER 420SC lub środek równoważny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: środek ochrony roślin, KOSYNIER 420SC lub środek równoważny. Zamawiający zamawia 390 litrów loco magazyn Zamawiającego. Kalkulacja cenowa środka ochrony roślin, nie powinna być uzależniona od wielkości opakowania i powinna być określona za 1 litr bez względu na wielkość opakowania. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
Preparat równoważny powinien spełniać n/w parametry jakościowe::
1) Herbicyd,
2) Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.
3) Substancja aktywna: chlorydazor - 300 g/l
chinomerak - 60 g/l.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.30.00-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia;
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-konania w/w zamówienia;
  3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wy-konania zamówienia, zapewniający prawidłową realizację zamówienia;
  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia.
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 tekst jednolity),
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Doswiadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pokój nr 6..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Zakład Doswiadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, sekretariat pokój nr 2..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).