Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Strzykawka pojedyncza ładowana od przodu o pojemności 200ml, ze zwiniętym drenem... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-12-08, miasto Koszalin
Data publikacji: 2009-12-08
Przedmiot: Strzykawka pojedyncza ładowana od przodu o pojemności 200ml, ze zwiniętym drenem Y, długości 60 cali, z dwoma zaworami zwrotnymi jednorazowego użytku, sterylna - 200 szt.; Strzykawka pojedyncza ładowana od przodu o pojemności 200ml, ze zwiniętym drenem, d
Lokalizacja: Koszalin
(zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Koszalin: SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWACZA OPTIVANTAGE DH

Numer ogłoszenia: 236247 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika , ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWACZA OPTIVANTAGE DH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawka pojedyncza ładowana od przodu o pojemności 200ml, ze zwiniętym drenem Y, długości 60 cali, z dwoma zaworami zwrotnymi jednorazowego użytku, sterylna - 200 szt.; Strzykawka pojedyncza ładowana od przodu o pojemności 200ml, ze zwiniętym drenem, długości 60 cali, jednorazowego użytku, sterylna - 400 szt.; Zestaw dwóch strzykawek ładowanych od przodu o pojemności 200ml każda, ze zwiniętym drenem Y, długości 60 cali, z dwoma zaworami zwrotnymi jednorazowego użytku, sterylny - 600 szt.; Zwinięty dren Y długości 60 cali z dwoma zaworami zwrotnymi, odgałęzienia długości 5 cali, jednorazowego użytku, sterylny - 50 szt.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
  1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
  a)prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
  b)nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
  c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w następujący sposób:
  1)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  2)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za spełniony,
  3)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  2)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  3)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  4)aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  5)oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swk.med.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.