Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w za... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-02-28, miasto Starogard Gdański
Data publikacji: 2013-02-28
Przedmiot: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwośc
Lokalizacja: Starogard Gdański
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Starogard Gdański: Powszechne usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim

Numer ogłoszenia: 83802 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 4, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5633356, 58 5633357,, faks 58 5625650


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powszechne usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zwrot do zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, na rzecz Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienie z wolnej ręki na mocy art. 67 ust.1 pkt 1 a.

  Przedmiotem zamówienia są powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, która weszła w życie z dniem 01.01.2013r.

  Przywołana wyżej ustawa wprowadza między innymi takie regulacje jak:
  - określenie zakresu przedmiotowego usług powszechnych i sposobu ich świadczenia, tj. takich usług, których dostępność jest gwarantowana ustawą Prawo pocztowe (art. 3 pkt 30, art. 45 ust.1);
  - ustanowienie operatora wyznaczonego (art. 46, art. 71-80, art.178 ust.);
  - określenie nadawcy masowego (art. 3 pkt. 11).

  Zgodnie z art. 45 ust.1 do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi pocztowe obejmujące:
  1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
  a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, w wadze do 2000g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
  - maksymalnych - 900mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czy największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
  - minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
  - minimalnych strony adresowej - 90 x 140 mm,
  b) przesyłek dla ociemniałych,
  c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną zawartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000mm;
  2) sortowanie, przemieszczania i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit.c.

  Ustawa Prawo pocztowe (art. 46 i art. 178) stanowi, iż do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony. Ma on obowiązek świadczenia usług pocztowych przez minimum 5 dni w tygodniu, w odpowiedniej jakości i po przystępnych cenach. Funkcję operatora wyznaczonego na okres najbliższych trzech lat powierzono Poczcie Polskiej S.A.
  Nowa ustawa Prawo pocztowe wprowadza definicję nadawcy masowego (art. 3 pkt 11) - nadającego przesyłki pocztowe na podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, od chwili przekroczenia liczby 100 000 sztuk przesyłek danego rodzaju w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy o przedsiębiorstwach państwowych, oraz państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
  Wyłączenie podmiotów należących do sektora finansów publicznych z kategorii nadawcy masowego oznacza, że usługi pocztowe świadczone na rzecz tych podmiotów będą realizowane w ramach usług powszechnych.
  Istotne znaczenie dla Zamawiającego - jako jednostki administracji rządowej - ma zapis art. 17 ustawy Prawo pocztowe, który stanowi, iż potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. W świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania karnego czy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, termin uznaje się za zachowany jeżeli pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora wyznaczonego. Dla Zamawiającego należącego do sektora administracji rządowej - traktowanie zwrotnego potwierdzenia odbioru, jako dokumentu urzędowego i uznanie zachowania terminu, jeżeli pismo zostało złożone w placówce operatora wyznaczonego - jest niezmiernie ważne ze względów proceduralnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  Ponadto Zamawiający, należący do sektora finansów publicznych, będzie korzystał z Porozumienia z dnia 27 grudnia 2012 roku zawartego pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Skarbem Państwa - Ministrem Finansów, określającego wysokość i warunki udzielania przez jednostki Poczty Polskiej S.A., opustów od opłat pocztowych za przesyłki nadawane przez jednostki podległe Ministrowi Finansów.

  Biorąc powyższe pod uwagę, zamówienie na świadczenie powszechnych usług pocztowych zostanie udzielone Poczcie Polskiej S.A. na mocy art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymienionym artykułem, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
  Świadczenie powszechnych usług pocztowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy Prawo pocztowe, na rzecz Zamawiającego, jest możliwe tylko przez operatora wyznaczonego, którym zgodnie z art. 178 ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Na rynku nie ma innego podmiotu posiadającego status operatora wyznaczonego, w rozumieniu cytowanej ustawy.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Poczta Polska S.A. Region Sprzedaży w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-949 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.